Sí, però només en aquelles zones on no sigui d’aplicació la Llei Òmnibus (Sectors 1, 2, 3 i part del 12), sempre i quan la superfície total sigui superior a 3,5 hectàrees netes encara que es tracti de parcel·les diferents.

Per cada conveni s’acordarà un pla d’incorporació amb transformació progressiva al reg que es reflectirà en una addenda al conveni on es definirà la superfície que es posarà en reg cada campanya amb un termini màxim de 4 campanyes de reg. En les successives campanyes s’haurà d’anar incorporant al regadiu una superfície mínima igual al major entre 3,5 hectàrees i el 25% de la superfície total contemplada al conveni. A la última campanya s’incorporarà la superfície pendent de reg fins a arribar a la superfície total contemplada en el conveni.