Què fem?

La Societat Aigües del Segarra Garrigues, SA va ser constituïda com a Societat Anònima el juny de 2003. El seu domicili social és a Tàrrega, Polígon La Canaleta, Mas d’en Colom, núm. 14.

L’activitat principal de la Societat consisteix en l’execució de les obres de concentració parcel·lària, redacció dels projectes constructius, execució de les obres, explotació i manteniment de la xarxa de distribució del Sistema Segarra-Garrigues.

La societat va procedir l’any 2011 a ampliar el seu objecte social en les següents activitats:

  • 1. Redacció de projectes, i direcció i execució d’obres per a la instal·lació del reg interior de les finques regables del Sistema Segarra-Garrigues.

  • 2. Arrendament i/o sotsarrendament de finques rústiques incloses en l’àmbit del Sistema Segarra-Garrigues per a la seva explotació.

  • 3. La promoció, construcció i explotació de tot tipus d’instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica i venda de l’energia produïda, en l’àmbit del Sistema Segarra-Garrigues.