Finques demostratives

Durant l’any 2012 endegarem el projecte “Finques demostratives”, amb el que es dóna un pas més i, a més a més de la recomanació de reg i del seu seguiment, s’incorpora l’assessorament a la producció. Per a aconseguir aquests objectius, ASG treballa en col·laboració amb l’Oficina del Regant del DAAM, posant a la disposició dels gestors de finques demostratives un assessorament expert en tots els aspectes del seu cicle productiu:

  • Preparació de la terra
  • Tipus de llavor
  • Necessitats hídriques dels conreus implantats
  • Quantitats i tipus d’adobs a aplicar
  • Caracterització de la fertilitat del sòl
  • Productes fitosanitaris
  • Moment òptim de recollida

Els resultats obtinguts es presenten al territori mitjançant assemblees on es convoca als regants de la zona.