Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), es manifesta que el domini https://www.aiguessegarragarrigues.cat es propietat d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, amb CIF A25529074, i amb domicili al carrer Mas d’en Colom, 14 (Pol. Ind. la Canaleta), 25300 Tàrrega (Lleida).

Que AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, consta inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Secció General, Volum 823, Foli 138, i Full L-15875.

AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la corporació esmentada ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES SA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzeu que les dades personals que heu facilitat siguin incorporades en un fitxer denominat “Marketing” responsabilitat d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, amb CIF A25529074, i amb domicili al carrer Mas d’en Colom, 14 (Pol. Ind. la Canaleta), 25300 Tàrrega (Lleida).

La finalitat del tractament és gestionar la vostra petició i poder-vos oferir els nostres serveis. Aquestes dades podran ser transmeses a la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues, amb CIF G25318486, i seu a l’Avinguda de la Generalitat, 48, 25300, Tàrrega (Lleida), i a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, amb CIF A59377135, amb seu al Carrer del Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, per tal de donar satisfacció a la petició realitzada. Les dades no seran transmeses cap altra persona o organització i seran conservades sempre que es mantingui la relació jurídica o motiu que legitima el seu tractament.

En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-vos, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que les feu arribar al Carrer Mas d’en Colom, 14 (Pol. Ind. la Canaleta), 25300 Tàrrega (Lleida) o a [email protected]

Així mateix també podreu presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o qualsevol altra autoritat de control.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu titular legítim i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA

AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari es gravat. AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES S.A. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el programari. Si l’ usuari transfereix programari d’aquest lloc web al seu terminal, no està autoritzat ni a disseccionar-lo pel seu estudi ni a descompilar-lo, ni a traduir-ne la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer d’aquelles qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

VEURE POLÍTICA DE GALETES