Certificacions

L’abast del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat i Medi Ambient) comprèn els processos i activitats de:

Redacció dels projectes, direcció d’obra, execució, explotació i manteniment de la xarxa de distribució del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues

Compromís d’ASG

En referència als aspectes ambientals, l’any 2018 es van acabar d’executar les mesures compensatòries que dictava la Declaració d’Impacte Ambiental i l’Acord de Govern en relació a les torres de nidificació , malles antiofegament a les basses i bassetes d’amfibis. Actualment ASG gestiona 3.400 hectàrees amb finalitats ambientals, que són totes les que demana l’Acord de Govern.

Els consums d’aigua de reg subministrats per ASG l’any 2022 es resumeixen a la següent taula:

El comportament ambiental d’ASG durant aquest període es centra en la disminució de consum de recursos naturals.

S’ha reduït considerablement el consum de paper ja que s’ha passat d’imprimir vàries còpies dels projectes en paper a lliurar-los digitalment. En el mateix sentit, es disposa d’una plataforma de gestió i validació de factures que evita la seva impressió.

Durant l’any 2022 s’han instal·lat plaques solars per a l’autoconsum de les nostres oficines.

En relació amb la generació de residus perillosos, s’ha apostat per minimitzar-ne la quantitat canviant els llums fluorescents per sistemes d’il·luminació leds.

En matèria de seguretat i salut en el treball estem buscant l’excel·lència complementant el nostre sistema de gestió integrat amb la norma ISO45001:2018.