FAQ2019-08-28T16:02:39+02:00

Preguntes freqüents

1. QUÈ ÉS I QUÈ FA L’EMPRESA ASG?2019-08-09T12:36:37+02:00

Aigües del Segarra Garrigues, S.A. (ASG) és l’empresa privada que té l’encàrrec d’executar les obres de concentració parcel·lària, i de redactar els projectes, executar, explotar i mantenir la xarxa de distribució del regadiu del Sistema Segarra-Garrigues.

2. COM M’AFECTARAN LES OBRES?2019-08-09T12:38:27+02:00

En les zones on s’ha realitzat concentració parcel·lària, s’avisa als propietaris abans de començar els treballs. Un cop acabada l’obra s’indemnitzen els possibles danys al sembrat i les afectacions, d’acord amb el criteris de l’Administració.

En zones no afectades per la concentració parcel·lària, abans d’iniciar els treballs s’intenta arribar a un mutu acord i s’indemnitza abans de començar els treballs. En cas de no poder arribar a un acord, s’inicien els tràmits d’expropiació.

3. FINS ON ARRIBA L’AIGUA?2019-08-09T12:39:19+02:00

Cada explotació disposarà d’una toma d’aigua a peu de finca. La xarxa de reg interior anirà a càrrec del propietari.

4. QUI POT REGAR DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES?2019-08-09T12:39:51+02:00

Poden regar totes aquelles finques que estiguin situades dins la zona regable del Sistema Segarra-Garrigues. Aquesta zona abasta 70.000 noves hectàrees d’una zona de llarga tradició agrícola de secà de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Segarra, la Noguera, les Garrigues i el Segrià.

5. QUINA DOTACIÓ ESTÀ PREVISTA QUE TINGUIN LES FINQUES?2019-08-09T12:40:15+02:00

La Xarxa de Reg del Segarra-Garrigues té previstes tres dotacions diferents de reg segons les diferents ubicacions de les finques. Hi ha prevista una dotació de transformació de 6.500 m3/ha, una dotació de suport per cereal d’hivern de 3.500 m3/ha i una dotació de suport per arbrat de 1.500 m3/ha.

6. QUANT COSTA DONAR-SE D’ALTA AL REG (TARIFA DE SERVEI)?2019-08-09T12:40:43+02:00

En aquelles zones on no és d’aplicació la Llei Òmnibus, la Tarifa de Servei és de 3.100 euros/hectàrea per una dotació de 6.500 m3/ha, i 1.550 euros/hectàrea per dotacions de 3.500 i 1.500 m3/ha, durant la primera campanya de reg. A partir de la segona campanya aquest cost s’incrementa en un 10%, un 20% i fins un 30% en les respectives campanyes.

En les zones on és d’aplicació la Llei Òmnibus existeix la possibilitat de pagar una part d’aquest import executant part de l’obra de la xarxa terciària.

7. QUIN ÉS EL PREU DE L’AIGUA (CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT)?2019-08-09T12:48:11+02:00

Hi ha establert un sistema de tarifa binòmia que incorpora d’una banda una tarifa fixa per hectàrea en funció de la dotació de reg, i una part variable per metre cúbic d’aigua realment consumit.

Es podrà escollir cada any entre dues opcions, comunicant-t’ho a la Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues entre els dies 1 de gener i 28 de febrer.

OPCIÓ 1:

Dotació

Tarifa

DS (dotació de suport: 1500 m3/h i any)

0,1004 €/m3 + 90,11 €/ha

DH (dotació de suport: 3500 m3/h i any)

0,1004 €/m3 + 100,72 €/ha

DT  (dotació de transformació: 6500 m3/h i any)

0,1004 €/m3 + 116,62 €/ha

 

OPCIÓ 2:

Dotació

Tarifa

DS / DH / DT

0,0835 €/m3 + 191,89 €/ha

 

Aquests preus són els de la campanya 2018, per actualitzacions futures es tindran en compte els següents criteris:

  • La part fixa s’actualitzarà en funció de l’IPC
  • La part variable s’actualitzarà en funció de l’IPC i de l’evolució del preu de l’energia.
8. QUIN ÉS EL PROCEDIMENT PER DONAR-SE D’ALTA AL REG?2019-08-09T12:49:16+02:00

Si al vostre municipi ja s’han executat les obres i es pot regar, i havíeu signat el conveni d’adhesió al reg amb anterioritat, en el moment que arriba aigua a l’hidrant de la finca s’emet la factura que es pot pagar en un termini de 60 dies. Un cop pagada aquesta factura la seva finca passarà a ser de regadiu. Un cop executada la instal·lació del reg interior de finca, quan es necessiti aigua per regar s’ha de signar un contracte de subministrament amb ASG.

Si no havíeu signat el conveni, heu de sol·licitar a Infraestructures.cat la redacció del Conveni que regula el compromís econòmic pel que fa al dret de connexió a la xarxa de regadiu (Tarifa de Servei). Quan s’hagi signat el conveni s’emetrà la factura que es pot pagar en un termini de 60 dies. Un cop pagada aquesta factura la seva finca passarà a ser de regadiu. Un cop executada la instal·lació del reg interior de finca, quan es necessiti aigua per regar s’ha de signar un contracte de subministrament amb ASG.

9. QUÈ PASSA SI NO EM DONO D’ALTA QUAN ARRIBA L’AIGUA A LA MEVA FINCA?2019-08-09T12:49:43+02:00

Mitjançant acord de la Junta General de la Comunitat, adoptat en la sessió de 28 de maig de 2011, es varen aprovar uns recàrrecs del 10, 20 i 30% sobre els imports corresponents a la tarifa de servei de finques situades en sectors de reg que ja porten en servei més de dues campanyes i els seus propietaris encara no han signat el conveni d’adhesió al regadiu. En el seu cas, i d’any en any, la data fixada per l’entrada en vigor d’aquests recàrrecs, serà el dia 1 de novembre i s’aplicarà automàticament.

10. PUC PAGAR EL DRET DE REG I NO DONAR-ME D’ALTA DEL SUBMINISTRAMENT?2019-08-09T12:50:11+02:00

Sí, la signatura del Conveni d’adhesió al reg només compromet al pagament de la Tarifa de Servei. La decisió de regar o no la finca la pot prendre el propietari més endavant, i fins que no es signa el contracte de subministrament no es comença a pagar l’aigua, ni la part fixa ni, evidentment, la part variable.

11. PUC INCORPORAR LES MEVES FINQUES AL REG PROGRESSIVAMENT?2019-08-09T12:51:32+02:00

Sí, però només en aquelles zones on no sigui d’aplicació la Llei Òmnibus (Sectors 1, 2, 3 i part del 12), sempre i quan la superfície total sigui superior a 3,5 hectàrees netes encara que es tracti de parcel·les diferents.

Per cada conveni s’acordarà un pla d’incorporació amb transformació progressiva al reg que es reflectirà en una addenda al conveni on es definirà la superfície que es posarà en reg cada campanya amb un termini màxim de 4 campanyes de reg. En les successives campanyes s’haurà d’anar incorporant al regadiu una superfície mínima igual al major entre 3,5 hectàrees i el 25% de la superfície total contemplada al conveni. A la última campanya s’incorporarà la superfície pendent de reg fins a arribar a la superfície total contemplada en el conveni.

12. UN COP HE SIGNAT EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, EM PUC DONAR DE BAIXA?2019-08-09T12:51:57+02:00

Sí. S’ha de fer una sol·licitud de baixa i lliurar-la a la Comunitat de Regants (model). La baixa s’aplicarà a partir de l’any següent a la seva sol·licitud (és a dir, l’any en curs es paga la part fixa del preu de l’aigua hi hagi o no consum). Per tornar a donar-se d’alta s’ha de pagar la part fixa del preu de l’aigua dels anys en que la finca va estar de baixa del regadiu, amb un màxim de 5 anys (els darrers 5 anys).

13. QUÈ HE DE FER PER INSTAL·LAR EL REG INTERIOR?2019-08-09T12:52:26+02:00

L’usuari, abans d’instal·lar el reg interior, ha de demanar a ASG les dades tècniques referents a la seva presa d’aigua de reg per tal de dissenyar-lo òptimament. Els dissenys o usos que no s’adeqüin a aquestes dades poden perjudicar-les, afectar a altres usuaris i impedir les prestacions de servei contractades.

Un cop amb les dades tècniques, el propietari pot contractar amb qui disposi per l’execució del reg interior.

En cas de desitjar-ho, ASG pot oferir assessorament amb el projecte de reg interior per la finca, amb disseny, pressupost i instal·ladors homologats.

Per tal de que el regant pugui disposar d’aigua, cal que estigui al corrent del pagament de la tarifa de servei facturada segons conveni. A més cal signar un contracte de subministrament entre ASG i el regant. Aquest contracte es farà prèviament a la petició d’aigua.

14. PUC REGAR SEMPRE QUE VULGUI O HI HA UN SISTEMA DE TORNS?2019-08-09T12:53:14+02:00

Les Condicions Tècniques del Servei aprovades per la Comunitat de Regants, Infraestructures.cat i ASG determinen el següent:

Hi haurà un inici i un final de campanya. El servei de subministrament serà continuat durant la campanya de reg. La campanya de reg tindrà durades diferents en funció dels anys, bàsicament en funció de la climatologia i els cultius, però les dates d’inici se situarien a començaments de març, i les de final, a finals d’octubre. Quan s’acabi la campanya de reg, es tancaran els hidròmetres i vàlvules seccionadores deixant sense servei la xarxa, per tal de procedir al seu manteniment.

Fora de campanya, el regant haurà de sol·licitar expressament a ASG l’aigua amb antelació al seu ús, per tal de no interferir en les tasques de manteniment.

Durant la campanya de reg, l’usuari no tindrà restriccions horàries per poder regar, excepte casos excepcionals.

Això no és vàlid per les zones de reg amb bombament directe, on l’horari de reg disposarà de 90 hores setmanals, excepte en casos excepcionals, per la qual cosa ASG informarà en cada sector de les hores disponibles.

15. QUIN SISTEMA DE REG INTERIOR HE D’INSTAL·LAR?2019-08-09T12:54:04+02:00

De manera general, el més habitual és el goter superficial si es vol plantar arbres, l’aspersió en el cas de cultius extensius. No obstant això, en funció de la topografia, forma, disponibilitat d’energia elèctrica i dimensions de la finca, també podria ser amb pivot, reg superficial en goter per extensius o goter soterrat.

16. QUINS TIPUS DE CULTIUS PUC FER A LA MEVA FINCA?2019-08-09T12:54:34+02:00

La zona de reg del SG és molt variada en referència les àrees agroclimàtiques. Aquesta zona es desplega des de Vilanova de l’Aguda fins a la Granja d’Escarp. Tenim una ampla varietat de tipus de sòls i de condicionants climàtics. A part d’això, cal tenir en compte també els condicionants ambientals en referència a dotacions de reg de i pràctiques agràries.

A ASG disposem d’informació de diferents cultius i us convidem a contactar amb nosaltres de forma particular per obtenir informació sobre les diferents opcions.

17. TINC UNA GRANJA I VULL CONNECTAR-ME AL SEGARRA-GARRIGUES, PUC FER-HO?2019-08-09T12:55:58+02:00

Sí, sempre i quan es compleixin els següents condicionants:

  • Ha d’estar situada dins la zona regable del Sistema Segarra-Garrigues.
  • Pot estar fora de la zona regable però s’ha de disposar d’una finca dins la zona regable de la qual puguin adquirir els drets d’aigua. El cost de la instal·lació necessària per portar l’aigua en les condicions adients per al seu ús des de l’hidrant de la finca fins a la granja, anirà a càrrec del ramader.

En qualsevol dels casos, s’ha de fer una petició a la Comunitat de Regants, i aportar un document de l’Ajuntament que pertoqui conforme no s’oposa al subministrament d’aigua no potable a la granja des del Segarra-Garrigues.

El preu de l’aigua per granges és el següent:

 Tipus de subministrament  Tarifa
  Granges  106,01 €/contador + 0,2960 €/m3

 

Aquests preus són els de la campanya 2018, per actualitzacions futures es tindran en compte els següents criteris:

  • La part fixa s’actualitzarà en funció de l’IPC
  • La part variable s’actualitzarà en funció de l’IPC i de l’evolució del preu de l’energia.
18. ÉS POSSIBLE EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE BOCA?2019-08-09T12:56:50+02:00

No, la concessió de l’aigua del Segarra-Garrigues és per aigua de reg i per subministrament de granges, en cap cas, es pot subministrar aigua per al consum humà.

19. QUÈ SÓN LES ZEPA I COM AFECTEN AL PROJECTE DEL SEGARRA-GARRIGUES?2019-08-09T12:57:21+02:00

Les ZEPA són zones especials de protecció d’aus i formen part de la Xarxa Natura 2000.  Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament.

Dins del Sistema Segarra Garrigues hi ha ZEPA que protegeixen aus estepàries: Plans de Sió , Bellmunt – Almenara, Anglesola – Vilagrassa, Secans de Belianes – Preixana, Secans de Mas de Melons – Alfés i Secans de Segrià – Utxesa. En canvi les ZEPA de Valls de Sió  – Llobregós i Granyena protegeixen altres tipus d’aus.

Aquests espais afecten al projecte Segarra Garrigues ja que condicionen les àrees regables i la dotació de reg.

En general les ZEPA del Segarra Garrigues no són àmbit regable però n’hi ha que es poden arribar a regar amb una dotació de 3.500 m3/ha any condicionat a una prova pilot. Quan la ZEPA no protegeix aus estepàries es pot regar a 6.500 m3/ha any amb algun condicionant agronòmic.

20. QUANT ES REVALORITZA LA MEVA FINCA AMB LA TRANSFORMACIÓ A REGADIU?2019-08-09T12:57:51+02:00

Amb la transformació de secà a regadiu, el valor patrimonial de la finca pot augmentar fins a tres vegades, i el valor d’arrendament pot augmentar fins a cinc vegades.

21. QUIN SERÀ L’AUGMENT DE PRODUCCIÓ DE LA MEVA FINCA EN REGADIU?2019-08-09T12:58:33+02:00

Això dependrà del tipus de cultiu escollit, però la producció en una finca de regadiu pot augmentar fins a sis vegades respecte a la producció en una finca de secà.

Go to Top