Obres de Concentració Parcel·lària

Les obres de Concentració Parcel·lària inclouen totes aquelles actuacions que es deriven de la nova distribució de finques. Bàsicament s’hi inclouen els següents tipus d’obres necessàries per a un correcte desenvolupament posterior de la zona d’actuació:

  • Nova xarxa de camins

  • Nova xarxa de col·lectors i drenatges

  • Afitament de les noves finques 

  • Millores territorials

  • Mesures correctores d’impacte ambiental

Les dades generals de les obres de Concentració Parcel·lària són les següents:

0 K Ha
Superfície bruta total (aprox)
0 K Km
Longitud total de camins
0 Ha
Superfície mitjana parcel·la abans CP
0 Ha
Superfície mitjana parcel·la després CP
0 K m3
Volum moviment de terres – excavació
0 M m3
Volum moviment de terres – terraplè
0 M m3
Volum de ferm: 1.502.325 m3
0 km
Longitud drenatges