Les popularment denominades Lleis Òmnibus són un conjunt de cinc lleis que en modifiquen un total de 87, en deroguen 6 totalment i 23 parcialment, abastant la major part d’àmbits d’activitat, des de l’agroambiental, l’econòmic i el sanitari fins al cultural o el de la seguretat:

  • Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica
  • Llei 10/2011 de simplificació i millorament de la regulació normativa
  • Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat administrativa
  • Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual
  • Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010

Aprovades pel Parlament de Catalunya en les sessions del 29 de desembre de 2011 i del 22 de febrer de 2012, aquestes cinc lleis tenen el propòsit de modernitzar l’administració a partir de fer-la més àgil, eficient i transparent, preparant-la per contribuir amb major eficàcia a la recuperació econòmica.

En el context del Segarra-Garrigues, tot plegat es tradueix en que la nova Llei permet l’execució d’una part de l’obra per part del regant mitjançant la Comunitat de Regants. La realització d’aquestes obres per part de la Comunitat de Regants portarà previsiblement a un estalvi econòmic en el preu del conveni de reg.

La Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues, va arribar a un acord amb ASG per l’execució de les obres.