Presentació

El Sistema Segarra-Garrigues és el projecte hidràulic més important dut a terme a Catalunya que està convertint una gran part dels actuals cultius de secà de la província de Lleida en cultius de regadiu. La seva construcció permet regar 70.000 noves hectàrees de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Segarra, la Noguera, les Garrigues i el Segrià, amb una llarga tradició agrícola, en molta part de secà, on habiten més de 350.000 persones, a partir de l’increment de la capacitat de regulació del riu Segre proporcionat per l’embassament de Rialb i pel futur embassament de l’Albagés. També permet la introducció de nous cultius més rendibles, motivats per la introducció del reg, propiciarà la instal·lació de noves empreses i la creació de nombrosos llocs de treball que redundaran en un major benefici econòmic.

Més de 16.000 regants de la zona que en aquests moment exploten uns recursos naturals amb una baixa productivitat per manca d’aigua, es comencen a beneficiar del regadiu. Aquesta obra és i serà absolutament respectuosa amb la natura i el medi ambient, ja que s’ha realitzat un minuciós estudi d’impacte ambiental que redueix la màxim les afeccions sobre la vegetació, la fauna i el paisatge, respecta i amplia els espais protegits i preveu un extens programa de vigilància ambiental, tot seguint les indicacions fixades pe la Declaració d’Impacte Ambiental i per la Xarxa Natura 2000 de la Generalitat de Catalunya.

El Sistema Segarra-Garrigues és un projecte amb una llarga trajectòria històrica però és a partir de l’any 1999 quan rep l’impuls definitiu amb la signatura dels Protocols de Col·laboració entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Natural y Marino del Govern Central i la Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte ha donat lloc a diversos estudis i projectes que s’han vingut desenvolupant al llarg dels darrers anys.

Aquesta posada en reg s’articula per mitja de l’embassament de Rialb i el tram del Baix Segre, juntament amb la construcció de l’embassament de l’Albagés.

El transport de l’aigua s’efectua mitjançant el Canal Segarra-Garrigues; es tracta d’un canal telescòpic, d’inici a la presa de Rialb amb capacitat inicial de 35 m3/s i final, després de 85 km, a l’embassament de l’Albagés amb 15 m3/s. El volum anual a derivar pel canal és de 273 Hm3, pel reg de 58.171 ha. Així mateix, del Baix Segre es deriven 69 Hm3 per regar 11.979 ha.

Per a la distribució de l’aigua s’està construint la xarxa corresponent, que bàsicament està formada per captacions, canonades de connexió, basses, estacions de filtratge i bombament, xarxes de distribució, hidrants de reg i elements de telecontrol i automatització. La zona de reg està dividida en sectors de reg. Cada sector comparteix una única captació ja sigui sobre el Canal principal, l’embassament de l’Albagés o el riu Segre (Baix Segre).

Correspon a l’Administració general de l’Estat l’execució de les obres de transport i regulació a través de l’empresa de titularitat pública ACUAEBRO i a la Generalitat de Catalunya les elevacions des del riu Segre, la xarxa principal de reg i la de distribució dels diferents sectors incloent les basses de regulació així com la concentració parcel·lària i les obres que se’n deriven. Les obres corresponents a la Generalitat de Catalunya, que s’inicien l’any 2005, posteriorment les explotarà durant 30 anys l’empresa adjudicatària Aigües del Segarra Garrigues, SA sota la supervisió de l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, d’ara endavant Infraestructures.cat.

Al mes de febrer de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Adaptació de l’Estudi d’Impacte Ambiental que dóna resposta al tractament del reg en les zones d’exclusió per a la protecció d’aus (ZEPA). Superat el període d’informació pública d’aquesta adaptació, el 19 d’octubre de 2010 es va publicar al DOGC la Declaració d’Impacte Ambiental del Sistema Segarra-Garrigues.

Amb aquest nou escenari i el nou Pla d’Usos i Gestió redactat per la Generalitat de Catalunya, ASG té una nova definició de la seva àrea regable estant actualment en una fase d’estudi de les implicacions que suposa per a la Societat, tant en fase de construcció com en fase d’explotació.