Tramitació administrativa per a les basses de reg. Normativa de gestió i seguretat

Publiquem un document que descriu la regulació administrativa existent per a la gestió de les basses de reg.

També assenyala la complexitat que es troben els gestors d’aquestes infraestructures a l’hora de gestionar el seu manteniment i seguretat pel fet que es troben amb una regulació dirigida a instal·lacions de nivell superior no adaptades a aquesta tipologia d’infraestructura hidràulica.

En qualsevol cas, és un document que pot ser útil tant per als gestors actuals de sistemes de reg com per a l’Administració que hauria de redactar la normativa específica per a aquest tipus de construccions.

A manera se síntesi, els documents a tramitar són els següents:

Pla de posada en càrrega: inclou el programa d’ompliment de la bassa i els controls a realitzar.

Pla d’emergència: sobre la base de la proposta de classificació, s’han de reflectir els punts que es podrien veure afectats pel trencament, les possibles afectacions (poblacions, infraestructures bàsiques …) i els procediments a aplicar en els diferents escenaris d’emergència.

Normes d’explotació de la bassa: S’indica com s’ha de procedir en l’operació de la bassa en circumstàncies normals: inspeccions, les tasques de manteniment i directrius bàsiques del Pla d’emergència de la bassa.

Plans d’autoprotecció: Destinats a controlar el risc i donar resposta adequada a les emergències.

Simulación de rotura de una balsa