De manera general, el més habitual és el goter superficial si es vol plantar arbres, l’aspersió en el cas de cultius extensius. No obstant això, en funció de la topografia, forma, disponibilitat d’energia elèctrica i dimensions de la finca, també podria ser amb pivot, reg superficial en goter per extensius o goter soterrat.