L’usuari, abans d’instal·lar el reg interior, ha de demanar a ASG les dades tècniques referents a la seva presa d’aigua de reg per tal de dissenyar-lo òptimament. Els dissenys o usos que no s’adeqüin a aquestes dades poden perjudicar-les, afectar a altres usuaris i impedir les prestacions de servei contractades.

Un cop amb les dades tècniques, el propietari pot contractar amb qui disposi per l’execució del reg interior.

En cas de desitjar-ho, ASG pot oferir assessorament amb el projecte de reg interior per la finca, amb disseny, pressupost i instal·ladors homologats.

Per tal de que el regant pugui disposar d’aigua, cal que estigui al corrent del pagament de la tarifa de servei facturada segons conveni. A més cal signar un contracte de subministrament entre ASG i el regant. Aquest contracte es farà prèviament a la petició d’aigua.