Condicions Generals del Banc de Terres ASG

1. OBJECTE D’AQUESTES CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals (les “Condicions Generals”) regulen l’ús (incloent el mer accés) de la plataforma del banc de terres, un servei gratuït que ofereix AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, (“ASG”) i que té com a objectiu facilitar la difusió d’ofertes de negoci sobre les finques situades en l’àmbit del Sistema Segarra-Garrigues (les “Finques” i el “Banc de Terres”).

Qualsevol persona o entitat que accedeixi al Banc de Terres accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment. Els continguts i serveis del Banc de Terres queden també sotmesos a l’Avís Legal de la web d’ASG, (l’”Avís Legal”), que es pot consultar aquí: Avís Legal d’ASG. En cas de conflicte entre l’Avís Legal i aquestes Condicions Generals, prevaldran aquestes últimes.

ASG es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Banc de Terres, així com aquestes Condicions Generals o l’Avís Legal. Per tant, les persones que utilitzin el Banc de Terres es comprometen a llegir amb atenció aquestes Condicions Generals i l’Avís Legal cada vegada que hi accedeixin.

Així mateix, les persones i entitats que utilitzin el Banc de Terres poden quedar sotmeses, en funció de quina sigui la seva activitat a la plataforma, a regulació addicional, com ara les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents (és a dir, Anunciants i Demandants de Grans Superfícies), disponibles aquí.

2 FUNCIONAMENT DEL BANC DE TERRES

2.1. DESTINATARIS DEL SERVEI

El servei del Banc de Terres va destinat a dos col·lectius (els “Destinataris del Servei”):

  1. persones propietàries de Finques o facultades per a vendre o posar en arrendament una o més Finques; i
  2. persones o entitats que volen adquirir o arrendar Finques, incloent, entre ells, els interessats en una Finca o un conjunt de Finques limítrofs amb una superfície total superior a les cinquanta hectàrees (les “Grans Superfícies” i els “Demandants de Grans Superfícies”).

El Banc de Terres permet als Destinataris del Servei consultar de manera telemàtica a través del web Banc de Terres sobre quines Finques els Anunciants i els Demandants de Grans Superfícies (els “Usuaris Oferents”) ofereixen negocis de compravenda i/o arrendament que fan públics al Banc de Terres.

 

2.2. PLÀNOL DE FINQUES I ANUNCIS

El Banc de Terres posa a disposició dels Destinataris del Servei un plànol de tot l’àmbit del Sistema Segarra-Garrigues on s’hi visualitzen les parcel·les cadastrals de les Finques. Mitjançant un codi de colors els Destinataris del Servei poden distingir a simple vista en el plànol quines Finques són a la venda i/o s’ofereixen per a arrendament.

L’única informació sobre les Finques que proporciona el Banc de Terres és la següent:

  • localització i característiques bàsiques (municipi, polígon, parcel·la cadastral i superfície bruta i neta);
  • l’existència o no d’ofertes de negoci de compravenda i/o arrendament individuals sobre aquella Finca (en cas de que n’hi hagi, l’”Anunci”); i
  • si la Finca es troba inclosa en una oferta de negoci sobre Grans Superfícies (l’”Oferta sobre Grans Superfícies”).

El Banc de Terres no fa cap comprovació en relació amb les Finques ni en dona cap garantia respecte de la seva realitat i condicions. En particular, però sense limitar-s’hi, el Banc de Terres no fa cap comprovació ni dona cap garantia respecte de (i) la coincidència o no entre la descripció cadastral i la registral, recordant a les persones que volen adquirir o arrendar finques que han de consultar el Registre de la Propietat, atès que és la inscripció a aquest registre la que és constitutiva del immoble i dona fe pública a tercers, i el cadastre; ni de (ii) la seva situació urbanística, recordant a les persones que volen adquirir o arrendar finques que han de consultar el respectiu Ajuntament i altres institucions públiques competents.

Les persones interessades en un Anunci publicat al Banc de Terres que desitgin contactar amb els Anunciants (els “Interessats”) podran sol·licitar a ASG les dades de contacte de l’Anunciant, que les facilitarà excepte en els casos previstos en aquestes Condicions Generals.

D’altra banda, els propietaris de Finques incloses en ofertes de negoci sobre Grans Superfícies (o les persones suficientment facultades per a vendre-les o arrendar-les), siguin o no Anunciants (els “Propietaris de Finques Demandades”), podran sol·licitar a ASG les dades de contacte de la persona o entitat que hagi realitzat l’Oferta sobre Grans Superfícies (el “Demandant de Grans Superfícies”), que les facilitarà excepte en els casos previstos en aquestes Condicions Generals.

 

2.3. ANUNCIS

2.3.1. Incorporació d’Anuncis

La incorporació d’Anuncis al Banc de Terres, que es podrà dur a terme de manera gratuïta, queda exclusivament reservada a les persones propietàries de Finques o facultades de forma suficient per a vendre o posar en arrendament una o més Finques que ho sol·licitin a ASG a través del “Formulari d’Anunciant (els “Anunciants”). Els Anunciants especificaran, en el Formulari d’Anunciant, a través de quina via (telefònica, per correu electrònic o ambdues) desitgen ser contactats, en el seu cas, per part dels Interessats.

El Formulari d’Anunciant es pot presentar telemàticament a través de: la pàgina del Banc de Terres, enviar a la direcció de correu electrònic bancdeterresaigues-asg.es, o bé presentar-lo en format paper o remetre’l per correu ordinari a AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA a l’adreça carrer Mas d’en Colom, 14 (Pol. Ind. la Canaleta), 25300 Tàrrega (Lleida) a l’atenció del responsable del banc de terres.

La relació contractual establerta entre ASG i l’Anunciant quedarà regulada per les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents, disponibles aquí .

2.3.2. Interès en els Anuncis i sol·licitud de dades de contacte dels Anunciants

Quan un Interessat en un Anunci vulgui contactar amb l’Anunciant ho comunicarà a ASG mitjançant el “Formulari d’Interessat, que haurà de presentar digitalment a la pàgina del Banc de Terres o enviar a la direcció de correu electrònic bancdeterresaigues-asg.es.

Un cop rebut el formulari, ASG farà arribar a l’Interessat les dades de contacte de l’Anunciant en el termini més breu possible. No obstant, l’enviament de les dades de contacte quedarà en tot cas subjecte a la clàusula 7 d’aquestes Condicions Generals.

La relació contractual entre ASG i l’Interessat, que s’iniciarà amb l’enviament del Formulari d’Interessat, es mantindrà vigent fins que ASG faciliti a l’Interessat la informació de contacte de l’Anunciant o bé la sol·licitud sigui denegada.

Cada una de les peticions d’informació d’un Interessat sobre un mateix Anunci serà tractada a tots els efectes com un contracte nou, i requerirà complimentar cada vegada un nou Formulari d’Interessat.

En cap cas ASG assegura o garanteix a l’Interessat que podrà dur a bon port i concloure el negoci ofert a l’Anunci.

La posada a disposició de l’Interessat de les dades de l’Anunciant per part d’ASG serà gratuïta. No obstant, el número d’Anuncis sobre els que els Interessats podran demanar informació es limitarà a un màxim de 50 ha cada mes.

 

2.4. AVÍS D’ANUNCIS DE GRANS SUPERFÍCIES

2.4.1. Incorporació d’Ofertes sobre Grans Superfícies

Els Demandants de Grans Superfícies podran publicar al Banc de Terres Ofertes sobre Grans Superfícies si així ho sol·liciten a ASG. Per a fer-ho, simplement hauran de posar-se en contacte amb ASG i comunicar els detalls bàsics de l’oferta (per exemple, la zona que els interessa i, per tant, les Finques que s’hi podrien incloure) per a poder dur a terme la publicació de l’oferta i l’acoloriment del mapa. Abans de la publicació de les Ofertes sobre Grans Superfícies, els Demandants de Grans Superfícies completaran el “Formulari del Demandant de Grans Superfícies, que es podrà presentar a través de les vies anunciades en el punt 2.3.1. Els Demandants de Grans Superfícies, en el Formulari de Demandant de Grans Superfícies, especificaran a través de quina via (telefònica, per correu electrònic o ambdues) desitgen ser contactats, en el seu cas, per part dels Propietaris de Finques Demandades.

La relació contractual establerta entre ASG i els Demandants de Grans Superfícies quedarà regulada per les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents, disponibles aquí.

2.4.2. Interès en les Ofertes de Grans Superfícies i sol·licitud de dades de contacte dels Demandants de Grans Superfícies

Quan un Propietari de Finques Demandades vulgui contactar amb un Demandant de Grans Superfícies ho comunicarà a ASG mitjançant el “Formulari de Propietari de Finques Demandades, que haurà de presentar digitalment a la pàgina del Banc de Terres o enviar a la direcció de correu electrònic bancdeterresaigues-asg.es.

Un cop rebut el formulari, ASG farà arribar al Propietari de Finques Demandades, en el termini més breu possible, la informació sobre les Ofertes sobre Grans Superfícies que afectin a les seves Finques, juntament amb les dades de contacte dels Demandants de Grans Superfícies. L’enviament de les dades de contacte dels Demandants de Grans Superfícies quedarà en tot cas subjecte a la clàusula 7 d’aquestes Condicions Generals.

Així mateix, els Anunciants que hagin manifestat en el Formulari d’Anunciant el seu interès en potencials Ofertes de Grans Superfícies i hagin autoritzat la cessió de les seves dades personals als Demandants de Grans Superfícies, podran ser contactats directament pels Demandants de Grans Superficies.

La relació contractual entre ASG i el Propietari de Finques Demandades, que s’iniciarà amb l’enviament del Formulari de Propietari de Finques Demandades, es mantindrà vigent fins que ASG faciliti al Propietari de Finques Demandades la informació de contacte del Demandant de Grans Superfícies. En el cas que el Propietari de Finques Demandades sigui un Anunciant, la relació contractual amb ASG finalitzarà en els termes descrits a les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents.

Cada una de les peticions d’informació d’un Propietari de Finques Demandades sobre una mateixa Oferta sobre Grans Superfícies serà tractada a tots els efectes com un contracte nou, i requerirà complimentar cada vegada un nou Formulari de Propietari de Finques Demandades.

En cap cas ASG assegura o garanteix al Propietari de Finques Demandades que podrà dur a bon port i concloure el negoci ofert a l’Oferta sobre Grans Superfícies.

 

3. INFORMACIÓ PROPORCIONADA PELS USUARIS

Per tal de poder publicar els Anuncis, Ofertes sobre Grans Superfícies i facilitar les dades de contacte d’Anunciants i Demandants de Grans Superficies, ASG recollirà la informació que els Anunciants, Interessats, Demandants de Grans Superfícies i Propietaris de Finques Demandades (conjuntament, els “Usuaris”) facilitin a través dels formularis, incloent les dades personals.

La tasca d’ASG es limitarà a facilitar les dades de contacte entre els Usuaris en els casos i les condicions recollides en aquestes Condicions Generals, i en cap cas recollirà informació sobre detalls de les ofertes (per exemple, els preus que els Usuaris negociïn). No obstant, ASG es reserva el dret de contactar els Usuaris Oferents amb l’única finalitat de saber si han estat contactats per l’Interessat o Propietari de Finques Demandades que hagi sol·licitat les seves dades.

ASG exigeix a tots els Usuaris una declaració responsable de la correcció i veracitat de la informació que aquests proporcionin al Banc de Terres. No obstant, ASG en cap cas aprova, supervisa, verifica ni controla de cap manera els concrets continguts dels Anuncis, les Ofertes sobre Grans Superfícies o qualsevol altra informació proporcionada pels Usuaris.

Per tant, els Destinataris del Servei que accedeixin al Banc de Terres i/o l’utilitzin per dur a terme transaccions com a Usuaris, assumeixen de manera exclusiva tota la responsabilitat derivada del seu ús.

 

4. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Per tal de poder prestar el servei del Banc de Terres als Destinataris del Servei i facilitar el contacte entre els Usuaris, ASG tractarà les dades personals que els Usuaris facilitin a través dels seus respectius formularis.

Tret que els Usuaris s’hi oposin, les seves dades de contacte es podran cedir per part ASG a l’Interessat o Propietari de Finques Demandades corresponent en funció de l’Anunci o l’Oferta de Grans Superfícies, o al Demandant de Grans Superfícies, en el cas que l’Anunciant així ho hagi indicat expressament en el formulari. Els Usuaris declaren, en els seus respectius formularis, utilitzar les dades personals que els pugui cedir ASG amb l’única finalitat d’explorar possibles negocis amb els Usuaris propietaris de les dades personals. Aquesta cessió de dades és essencial per al funcionament del Banc de Terres, i en cas d’oposició a aquest tipus de tractament de dades, els Usuaris no podran contactar amb els Anunciants, Demandants de Grans Superfícies o Propietaris de Grans Superfícies, segons el cas, a través del Banc de Terres.

Els Usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, la limitació o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, i qualsevol altre reconegut per la normativa de protecció de dades, enviant un escrit a l’adreça Carrer Mas d’en Colom, 14 (Pol. Ind. la Canaleta), 25300 Tàrrega (Lleida) o al correu electrònic dadesaigues-asg.es.

En qualsevol cas, els Usuaris poden trobar més informació sobre el tractament de les seves dades per part d’ ASG a  i a les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents.

 

5. VISUALITZACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE FINQUES, ANUNCIS I OFERTES SOBRE GRANS SUPERFÍCIES

L’únic mètode de classificació d’Anuncis i Ofertes sobre Grans Superfícies (conjuntament, les “Publicacions”) utilitzat en el Banc de Terres és la classificació de les Finques en el mapa del Banc de Terres mitjançant un codi de colors en funció si existeixen Publicacions sobre les Finques i, en cas afirmatiu, si aquests són de compravenda, arrendament o ambdós. El Banc de Terres no ofereix cap altre tipus de classificació o llistat de les Finques i/o les Publicacions, i no atribueix cap preferència o prevalença a cap d’elles ni incorpora cap altre mecanisme intern de cerca o classificació que pugui fer destacar alguna Finca o Publicació per sobre de la resta.

El Banc de Terres no ofereix als Usuaris Oferents la possibilitat d’influir en el l’ordre ni la manera de visualització de les Publicacions al mapa del Banc de Terres ni en la seva disposició, tampoc a través d’una remuneració o compensació econòmica.

 

6. RETIRADA D’ANUNCIS I OFERTES SOBRE GRANS SUPERFÍCIES

Un Anunci o Oferta sobre Grans Superfícies restarà publicat en el Banc de Terres fins que:

a) Hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva publicació. No obstant, els Usuaris Oferents podran demanar, durant els 30 dies anteriors a l’expiració del termini, que l’Anunci o Oferta sobre Grans Superfícies resti publicat al Banc de Terres durant un any més. ASG no limita als Usuaris Oferents les vegades que aquests podran demanar pròrroga del termini de publicació;

b) ASG rebi una sol·licitud de retirada de la Publicació per part de l’Usuari Oferent, el nou propietari de la Finca o Finques degudament acreditat i amb l’autorització escrita de l’Usuari Oferent o qualsevol altra persona que acrediti de manera fefaent que té facultats de disposició sobre la Finca o Finques i que no ha donat cap facultat de representació a l’Usuari Oferent;

c) El negoci ofert a la Publicació s’hagi celebrat amb èxit i la Finca o Finques ja no s’ofereixin per a realitzar cap altre negoci;

d) L’Anunciant hagi deixat de tenir la potestat per oferir l’Anunci;

e) La Finca o Finques han estat expropiades; o

f) La propietat de la Finca o Finques estigui en disputa en els Tribunals de Justícia.

Quan la retirada de la Publicació sigui sol·licitada per un tercer, ASG ho comunicarà a l’Usuari Oferent perquè autoritzi, en el seu cas, la cessió de les seves dades de contacte al tercer reclamant. En qualsevol cas, ASG mantindrà la Publicació al Banc de Terres durant 15 dies a partir de la comunicació a l’Usuari corresponent, transcorregut el qual el retirarà llevat que l’Usuari Oferent i reclamant confirmin conjuntament per escrit a ASG que la Publicació pot mantenir-se al Banc de Terres.

En tots el casos dependrà que ASG tingui noticia de cadascuna de les circumstàncies, sense que faci, però, cap tipus de comprovació al respecte. En els casos que la retirada de la Publicació per part d’ASG s’hagi pogut fer contra la voluntat de l’Usuari Oferent, ASG l’informarà dels motius de la retirada mitjançant un correu electrònic o postal a la direcció que aquest hagi indicat en el formulari corresponent. L’Usuari Oferent podrà recórrer la decisió d’ASG utilitzant el sistema de resolució de conflictes descrit a l’apartat 9 de les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents.

 

7. REBUIG DE SOL·LICITUDS DE DADES DE CONTACTE PER PART D’ASG

ASG no facilitarà als Usuaris les dades de contacte dels Usuaris Oferents que puguin sol·licitar quan l’Usuari en qüestió hagi utilitzat el Banc de Terres de manera contrària a les Condicions Generals, l’Avís Legal, les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents, l’ordenament jurídic vigent, de manera fraudulenta, infringint drets de tercers, amb mala fe o d’altra manera contrària a l’ordenament jurídic vigent. La petició, quatre o més vegades, de dades d’Usuaris sense un posterior contacte efectiu amb aquests podrà ser considerada per ASG com a ús indegut del Banc de Terres i, per tant, un motiu per denegar les futures peticions de dades de contacte per part de l’Usuari.

 

8. POSICIÓ D’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA I/O LES SEVES FILIALS COM A INTERESSATS

ASG -i les seves societats afiliades- poden presentar ofertes per les Finques anunciades en el Banc de Terres. En cap cas ASG presentarà cap oferta fins una setmana després de que l’Anunci hagi estat publicat al Banc de Terres. En cas que ASG presenti una oferta a un Anunci, ASG continuarà facilitant el contacte entre l’Anunciant i els Interessats en l’Anunci de la mateixa forma i en les mateixes condicions en que ho faria si ASG no hagués presentat cap oferta. ASG vol fer avinent als Anunciants que, si ASG presenta una oferta, en cap cas estan obligats a escollir l’oferta presentada per ASG per la Finca anunciada i que en cas que l’oferta d’ASG sigui rebutjada, ASG continuarà oferint-los el servei de subministrament d’aigua de reg i qualsevol altre servei que ASG ofereixi en les mateixes condicions que a la resta de propietaris de finques dins l’àmbit del Segarra-Garrigues.

En cas que l’oferta la presentés una societat afiliada d’ ASG aquesta filial hauria de sol·licitar la informació com qualsevol altre Interessat, mitjançant la presentació del formulari corresponent.

 

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, ENLLAÇOS I CONTINGUTS DE TERCERS

En matèria de propietat intel·lectual, industrial, enllaços i continguts de tercers relacionats amb el Banc de Terres seran d’aplicació les disposicions contingudes a l’Avís Legal del web d’ASG, disponible aquí.

 

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles i, excepte que s’estableixi el contrari a la normativa aplicable, qualsevol conflicte relacionat amb l’ús del Banc de Terres per part dels Destinataris del Servei serà sotmès per les parts als jutges i tribunals de la ciutat de Lleida.

 

11. ADREÇA DE CONTACTE

En cas que els Destinataris del Servei tinguin algun dubte sobre aquestes Condicions Generals o qualsevol comentari sobre el Banc de Terres, es poden dirigir per escrit a la següent direcció:

bancdeterresaigues-asg.es