Des d’Aigües del Segarra Garrigues treballem junt amb professionals de distints perfils (agricultors, investigadors, universitats…) formant un Grup Operatiu (GO) que està desenvolupant assajos agronòmics per estudiar l’adaptabilitat dels cigrons, les mongetes i la soja en diferents zones agroclimàtiques de l’àrea regable del Segarra Garrigues. L’objectiu és ajudar als agricultors i agricultores a incrementar el cultiu i la rendibilitat d’aquest producte.

Grup operatiu Generant Oportunitat (LegSapiens): sistemes de cultiu innovadors basats en les Lleguminoses gra

El principal objectiu és millorar la viabilitat de les explotacions agràries dedicades a la producció de cultius herbacis d’àmplies zones del territori nacional focalitzant en la zona Centre i les valls del Duero i de l’Ebre. Totes elles comparteixen els efectes de la seva escassa rendibilitat derivada dels elevats costos de producció i els baixos preus dels cereals. Donada la diversitat de condicions edafoclimáticas i socioeconòmics particulars de cada àrea, les alternatives d’innovació tecnològica i de sistemes de producció, a desenvolupar en cadascun d’aqueixos casos d’estudi, són diferents, la qual cosa justifica plenament el caràcter supra-autonòmic del GO. No obstant això, el consorci està dissenyat de manera que hi haja una interacció contínua entre els diferents membres, independentment de l’origen local de cadascun d’ells, aspecte que dota a LegSapiens de complementarietat i d’un marcat caràcter multidisciplinari. Alhora, posa en valor les capacitats i fortaleses de diferents tipologies d’actors públic-privats (petites i mitjanes empreses, Universitats i centres d’investigació i innovació regionals). Finalment, la presència d’una organització professional agrària d’àmbit nacional, que a més exerceix el paper de coordinadora, assegura la difusió a gran escala dels resultats obtinguts.

El grup operatiu LegSapiens. Generant Oportunitats: Sistemes de cultiu innovadors basats en les lleguminoses gra, rep una subvenció de 559.562,74 € cofinançada al 80% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al 20% per fons de l’Administració General de l’Estat.

La Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària és l’autoritat de gestió encarregada de l’aplicació de l’ajuda del FEADER i nacional corresponent.