La web del regant

Nota: Per a parlar de la web del regant, abreujarem amb WSR (Web de Supervisió del Regant).

Quan parlem de regant dins de l’entorn de la WSR, entenem que és cadascuna de les persones físiques o jurídiques amb accés a aquesta web, ja que el subministrament pot ser de reg, ramader o agroindustrial.

L’eina de la web del regant ha estat desenvolupada per a donar suport als usuaris en la gestió de l’aigua en l’àmbit del Segarra Garrigues. La WSR permet visualitzar en temps real l’estat de la vàlvula i lectura del comptador, els 5 últims avisos enviats, consultar i exportar dades referents a consums des que es va començar a regar, i també rebre recomanacions de reg.

En la pestanya EXPLOTACIONS cada usuari pot visualitzar les explotacions que gestiona, i personalitzar-les per a identificar-les més fàcilment.

Cada explotació està formada per una o diverses finques que se subministren d’un comptador, i tenen un cabal i pressió associat. A això ho denominem punt de servei. Cada punt de servei està codificat per uns dígits que indiquen: sector de reg, hidrant i vàlvula de reg. Aquest codi és el mateix que tindrà el contracte de subministrament i factura de la tarifa de consum.

Aquest codi surt també a la targeta del regant i es demana sempre quan el regant fa alguna consulta relativa a l’explotació.

En la mateixa pàgina es pot visualitzar el gràfic de cabals de l’última setmana, i podrem saber si el cabal consumit està dins dels paràmetres esperats.

La vàlvula està oberta des d’inici de campanya (principis març) fins a final (principis novembre), però es pot tancar automàticament si el sistema detecta un excés de cabal. Seguidament s’envia un missatge via SMS i / o mail associat al regant. Per això és molt important tenir aquestes dades actualitzades o tenir el mòbil actiu.

En la WSR també es visualitzen els 5 últims missatges enviats, que o bé són d’alarma de cabal o ben referents a talls de subministrament i posterior restabliment.

Possibilitat d’introduir els cultius i rebre recomanacions de Ruralcat.

Pestanya RECOMANACIÓ DE REG

Una vegada introduït el cultiu i les característiques del reg interior, el sistema envia unes peticions a Ruralcat i es reben les recomanacions.

Ruralcat és una eina desenvolupada pel Departament d’Agricultura que calcula d’una forma molt senzilla les necessitats hídriques del cultiu utilitzant dades diàries facilitades per la Xarxa Agrometeorológica de Catalunya (XAC).

Les recomanacions proporcionades per l’Eina són genèriques, ja que només consideren alguns dels factors principals implicats en el reg, però és molt útil per a tenir una orientació de les hores setmanals de reg necessàries.

En la pestanya CONSUMS podem veure els gràfics de consums diaris o mensuals en funció de si fem petició de dades d’un mes o períodes més llargs. Els històrics són des que la presa va entrar en servei. Aquestes dades es poden exportar a un fitxer Excel.

S’ha de tenir en compte que les dades provenen del sistema de telecontrol, i puntualment poden mostrar valors que no s’adeqüen a la realitat, ja sigui perquè no hi ha comunicació, o el sistema no enviï correctament les dades.

En finalitzar la campanya es fa lectura «in situ» de tots els comptadors i es regularitza, si és necessari, la lectura física del comptador amb la del telecontrol.