Manteniment de les infraestructures del Sistema Segarra-Garrigues, S.A.

Actualment el Sistema Segarra-Garrigues rega parcel·les dels sectors 1, 2, 3, 6, 9.2. i 12. La xarxa abasteix ja, una àrea de 15.000 ha amb uns 1.000 km de canonades instal·lades distribuïdes en 15 sectors formant una xarxa principal que condueix importants cabals a pressions elevades. La xarxa s’ha executat amb les tecnologies i els materials més moderns usats a les infraestructures de reg, amb un estricte control de qualitat, però això no vol dir que estigui 100% exempta de problemàtica.

Cal tenir en compte que tota la xarxa s’estén en una àmplia àrea de 110.000 ha, amb característiques geològiques-geotècniques molt canviants, amb variacions de funcionament de cabal i pressions contínues, en algunes zones orogràficament complexes, en un àmbit rural on les parcel·les és treballen amb aparells agrícoles potents, i que a mes en molts casos s’altera la seva morfologia.

Es poden donar doncs certes circumstàncies que, tot i tractar-se d’una xarxa tecnològicament moderna i conservada respectant un estricte pla de manteniment preventiu, produeixen incidències mes o menys greus que cal solucionar de forma immediata per part del personal de camp d’ASG que vetlla les 24 hores per donar ràpida solució de les incidències.

Excepcionalment, en fets de gran abast on la infraestructura afectada és de gran diàmetre, o be que es depèn d’industrials externs, el temps de reparació pot perllongar-se més del desitjat, però sempre buscant la minimització del temps de reposició del servei. Sempre hi ha zones de la xarxa on s’acumulen incidències i el Segarra Garrigues no n’està exempt. Ja s’ha comentat la variabilitat dels factors que incideixen en la durada de les infraestructures. Un exemple d’això és la canonada d’impulsió 2 del Sector 12 d’un diàmetre DN 1.300 que en 8 anys d’explotació ha sofert 3 incidències importants.

En aquests casos la primera actuació es centra en la reparació de la canonada i restablir el servei; a continuació, d’acord amb els afectats, es contracten màquines i terres per reparar tots els desperfectes ocasionats. Per altre banda és valoren els cultius així com d’altres infraestructures afectades, i en base a aquesta valoració o a un peritatge tècnic s’ofereix una compensació pels d’anys a cadascun dels afectats.

La primera incidència de l’any 2014 va afectar 74 propietaris. Aleshores es va fer una campanya per reposar i reparar totes les terres, marges, camins, etc., de les parcel·les afectades. Un cop finalitzades les tasques, 72 dels 74 propietaris van donar la seva conformitat a l’actuació i van acceptar la indemnització acordada. Els 2 que no van acceptar, ja des de l’inici, van impedir que s’entrés a les seves parcel·les per a la seva reparació. ASG considera que, tot i els inconvenients provocats per la incidència, el grau de conformitat dels afectats amb la solució dels problemes va ser molt satisfactori.

Lamentablement aquests dies s’ha produït aquest tercer incident a la mateixa zona que ha afectat a 2 propietaris que malauradament ja van ser afectats a l’anterior incident. Un cop restablert el servei a les 60 hores de la incidència s’està negociant la indemnització amb els afectats.

Evitar incidents és una de les tasques importants d’Aigües del Segarra-Garrigues, S.A., que s’aconsegueix amb un manteniment preventiu. Tot i això difícilment s’evitaran les incidències al 100% i per això ASG disposa dels mitjans necessaris per a detectar i actuar de forma immediata.

20/05/16