BANC DE TERRES. FORMULARI D’ANUNCIANT

  1. Dades del sol·licitant

  2. Finques

  3. Negocis oferts i declaracions del sol·licitant

  Assenyaleu el tipus de negoci que desitgeu tirar endavant. Podeu assenyalar els dos tipus de negoci si us convé.

  El sol·licitant declara que és el propietari i/o té les facultats o poders suficients com per dur a terme el negoci o negocis escollits en aquest apartat sobre les finques descrites al punt 2 anterior. El sol·licitant també garanteix i es fa responsable de la veracitat i correcció de tota la informació facilitada en aquest document, incloent les dades personals.

  4. Sol·licitud
  El sol·licitant demana a Aigües del Segarra Garrigues, S.A. (ASG) que dugui a terme les tasques necessàries per fer públics, a través de la pàgina del Banc de Terres, els anuncis dels negocis oferts pel sol·licitant sobre les finques indicades a l’apartat 2 (els “Anuncis”). A aquests efectes, el sol·licitant declara que:
  Vol fer ús de la plataforma del Banc de Terres en qualitat d’Anunciant.
  ASG li ha facilitat, abans de la signatura d’aquest document, les Condicions Generals del Banc de Terres, les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents, i l’Avís Legal, que el sol·licitant ha llegit i accepta

  Així mateix, en el cas que alguna de les finques descrites al punt 2 quedi inclosa en ofertes de negoci sobre un conjunt de finques limítrofs amb una superfície total superior a les cinquanta hectàrees (Grans Superfícies), el sol·licitant declara que:

  5. Contacte
  El sol·licitant desitja ser contactat, en qualitat d’Anunciant, per part dels interessats en els negoci oferts sobre les finques i, en cas d’haver-ho autoritzat, pels demandants de Grans Superfícies, o ASG a través de:

  6. Tractament de dades personals
  Cessions de dades personals dels usuaris del Banc de Terres: el sol·licitant declara que només utilitzarà les dades personals de contacte que li pugui cedir ASG amb l’única finalitat d’explorar possibles negocis amb els Usuaris propietaris de les dades personals cedides.

  Tractament per part d’ASG: Per tal de poder prestar el servei del Banc de Terres al sol·licitant, facilitar el contacte amb possibles interessats en els negocis oferts (i, si s’escau, amb possibles demandants de Grans Superfícies) i poder realitzar un seguiment de les publicacions al Banc de Terres, Aigües del Segarra Garrigues, S.A., amb NIF: A25529074 i domicili a carrer Mas d’en Colom, 14, (Pol. Ind. La Canaleta) de Tàrrega (CP: 25300), necessita tractar, com a responsable del tractament, les dades personals que el sol·licitant comunica en aquest document. Les finalitats dels esmentats tractaments seran l’operativa del Banc de Terres, que podran implicar la cessió, per part d’ASG, de les dades personals facilitades pel sol·licitant a aquells tercers que puguin estar interessats en els negocis oferts pel sol·licitant. ASG també podrà tractar les dades personals per al compliment amb les seves obligacions legals.

  El tractament de les dades és necessari per a l’operativa del Banc de Terres, de manera que si el sol·licitant no les facilita o s’oposa al seu tractament, ASG no podrà complir amb el seu compromís. En qualsevol cas, el sol·licitant podrà exercir davant d’ASG els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades o qualsevol altre dret reconegut per la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, enviant un escrit a carrer Mas d’en Colom, 14, (Pol. Ind. La Canaleta) de Tàrrega (CP: 25300), o bé a l’adreça de correu electrònic [email protected], juntament amb una còpia del seu DNI (o un altre document oficial que acrediti la seva identitat). Així mateix, si el sol·licitant ho considera oportú, també pot presentar una reclamació o qualsevol qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

  El sol·licitant trobarà més informació sobre el tractament de les seves dades personals per part d’ASG als documents que es lliuren juntament amb aquest formulari, i a Politica de privacitat