En les zones on s’ha realitzat concentració parcel·lària, s’avisa als propietaris abans de començar els treballs. Un cop acabada l’obra s’indemnitzen els possibles danys al sembrat i les afectacions, d’acord amb el criteris de l’Administració.

En zones no afectades per la concentració parcel·lària, abans d’iniciar els treballs s’intenta arribar a un mutu acord i s’indemnitza abans de començar els treballs. En cas de no poder arribar a un acord, s’inicien els tràmits d’expropiació.