1 OBJECTE

Les Condicions Particulars dels Usuaris Oferents regulen la relació contractual entre d’AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA (en endavant “ASG”), com a entitat operadora del Banc de Terres, i (i) les persones propietàries de Finques o facultades per a vendre o posar en arrendament una o més Finques que ho sol·licitin a ASG a través del “Formulari d’Anunciant” (els “Anunciants”); o (ii) les persones o entitats interessades en una Finca o un conjunt de Finques limítrofs amb una superfície total superior a les cinquanta hectàrees (els “Demandants de Grans Superfícies”).

En qualsevol cas, l’ús del Banc de Terres per part dels Usuaris Oferents està sotmès a les Condicions Generals del Banc de Terres (les “Condicions Generals”) i l’Avís Legal de la web d’ASG (l’”Avís Legal), disponibles aquí: Condicions Generals i Avís Legal. En cas de conflicte entre les Condicions Generals o l’Avís Legal i aquestes Condicions Particulars, prevaldran aquestes últimes.

Les Condicions Generals, l’Avís Legal i les Condicions Particulars seran conjuntament denominades les “Condicions”.

Els termes en majúscula utilitzats en aquestes Condicions Particulars no definits en aquestes tindran el significat que se’ls atorga a les Condicions Generals.

2 RELACIÓ CONTRACTUAL ENTRE ASG I ELS USUARIS OFERENTS

La relació contractual entre ASG i els Usuaris Oferents s’iniciarà en el moment de presentació del Formulari d’Anunciant o el Formulari de Demandant de Grans Superfícies, segons s’escaigui, i es mantindrà vigent fins el moment de retirada de l’últim Anunci o Oferta sobre Grans Superfícies de l’Usuari Oferent (les “Publicacions”) per qualsevol de les causes especificades a les Condicions Generals.

ASG no assegura ni garanteix als Usuaris Oferents que els negocis oferts a través de les Publicacions puguin ser duts a terme.

Els Usuaris Oferents podran finalitzar la seva relació contractual amb ASG en qualsevol moment, de manera gratuïta i sense cap tipus de penalització escrivint a l’adreça de correu electrònic bancdeterres(arrova)aigues-asg.es i sol·licitant la retirada de la o les Publicacions.

3 SEGUIMENT DE CONTACTES

Un cop facilitades les dades de contacte als Interessats, Propietaris de Finques Demandades o Demandants de Grans Superfícies, segons s’escaigui, ASG podrà contactar amb els Usuaris Oferents transcorreguts uns dies per comprovar si han estat contactats pels Interessats o Propietaris de Finques Demandades, i si cal retirar o modificar la Publicació. En qualsevol cas, ASG no assumeix l’obligació de fer-ho i, per tant, son els Usuaris Oferents qui s’han d’adreçar a ASG si volen retirar les Publicacions (sens perjudici de l’establert a l’apartat 6 de les Condicions Generals).

4 SUSPENSIÓ, RESTRICCIÓ O FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DELS
USUARIS OFERENTS

En el cas que ASG tingui (i) indicis que els Usuaris Oferents hagi utilitzat el Banc de Terres de manera contrària a les Condicions o a l’ordenament jurídic vigent, de manera fraudulenta, infringint drets de tercers, introduint informació enganyosa, amb mala fe o d’altra manera contrària a l’ordenament jurídic vigent; o (ii) qualsevol altre interès legítim, especialment el de protegir els Destinataris del Servei de qualsevol activitat fraudulenta, tindrà la facultat d’aplicar les següents mesures sancionadores, en funció de la gravetat de la situació:

a) Eliminar Publicacions o part del seu contingut

b) Endarrerir la publicació d’Anuncis o Ofertes sobre Grans Superfícies

c) Endarrerir la comunicació als Demandants de Grans Superfícies de les dades de contacte dels Anunciants que siguin Propietaris de Finques Demandades

d) Endarrerir la comunicació als Interessats i Propietaris de Grans Superfícies de les dades de contacte dels Usuaris Oferents

e) Realitzar advertències als Usuaris Oferents

f) Restringir o prohibir, de manera temporal o definitiva, l’ús del Banc de Terres als Usuaris Oferents

Si ASG decideix restringir, suspendre o posar fi a l’activitat de d’un Usuari Oferent al Banc de Terres, ASG comunicarà a aquest, abans que la mesura tingui efecte, els motius de la seva decisió (excepte subjecció d’ASG a obligacions legals o reglamentàries que ho impedeixin o d’infracció reiterada demostrable de les Condicions per part de l’Usuari Oferent). En el cas de finalització de l’Activitat d’un Usuari Oferent al Banc de Terres, la decisió serà comunicada amb una antelació mínima de 30 dies.

Un cop les mesures sancionadores s’hagin comunicat a l’Usuari Oferent, aquest podrà esclarir els fets i circumstàncies a través del Procediment de Reclamacions, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 9.1. Si després de seguir el procediment intern de tramitació de reclamacions ASG decideix revocar les mesures sancionadores, ASG restituirà a l’Usuari Oferent a la seva posició prèvia a l’adopció de les mesures en el termini més breu possible.

En casos excepcionals de subjecció d’ASG a obligacions legals o reglamentàries que ho impedeixin o d’infracció reiterada demostrable de les Condicions per part de l’Usuari Oferent, ASG no comunicarà les mesures prèviament a la seva adopció.

5 PARÀMETRES DE CLASSIFICACIÓ DE PUBLICACIONS

Els paràmetres utilitzats per ASG per classificar les Publicacions al Banc de Terres són els que s’estableixen a les Condicions Generals.

6 INFORMACIÓ GENERADA A PARTIR DE L’ACTIVITAT DEL BANC
DE TERRES

Per tal de poder publicar els Anuncis i Ofertes sobre Grans Superfícies i facilitar les dades de contacte dels Usuaris, ASG recollirà la informació que els Usuaris facilitin a través dels Formularis d’Anunciant, Interessat, Demandant de Grans Superfícies i Propietari de Grans Superfícies (els “Formularis”), incloent les dades personals que s’hi continguin. ASG tindrà accés en tot moment als Formularis i el seu contingut, així com a la resta d’informació sobre les Finques que es mostri al Banc de Terres.

Més enllà de la informació mencionada, ASG no en tractarà cap altra. Per exemple, no recollirà informació sobre detalls de les ofertes ni tindrà cap registre de les transaccions que siguin finalment dutes a terme entre els Usuaris. No obstant, ASG es reserva la facultat de tractar la informació de manera agregada per a finalitats d’estadística interna.

Els Usuaris Oferents que així ho sol·licitin a través de la direcció de contacte que figura a la clàusula 10 podran accedir a la informació, incloent les dades personals, que hagin facilitat a través dels Formularis d’Anunciant i de Demandant de Grans Superfícies que hagin presentat. En el cas que ASG consideri que determinades dades estadístiques elaborades a partir de la informació proporcionada a través del Banc de Terres poden ser interessants per a l’activitat dels Usuaris Oferents, els les podrà facilitar.

Sens perjudici de l’establert a les Condicions Generals sobre el tractament de dades personals, la informació proporcionada al Banc de Terres per part dels Usuaris i la generada a partir de la seva activitat no serà facilitada a tercers per part d’ASG.

7 DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS USUARIS
OFERENTS

Els Usuaris Oferents declaren que tenen dret suficient per utilitzar qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui ser comunicat al Banc de Terres (per exemple logotips, marques i noms comercials), i que l’ús per part seva no infringeix cap dret de tercers.

Els Usuaris Oferents assumeixen la plena responsabilitat de l’ús de qualsevol informació, document, contingut o material de qualsevol tipus que facilitin al Banc de Terres, incloent els drets de propietat intel·lectual o industrial als que aquests puguin estar subjectes, i mantindran a ASG indemne de qualsevol responsabilitat derivada d’aquest de l’ús que en pugi fer.

Així mateix, els Usuaris Oferents autoritzen a ASG a utilitzar, en el marc d’activitats promocionals, les marques, noms comercials i logotips que s’utilitzin per designar a l’Usuari Oferent.

8 MODIFICACIÓ DE CONDICIONS

ASG notificarà als Usuaris Oferents qualsevol canvi en les Condicions amb una antelació mínima de 15 dies a la seva entrada en vigor (el “Termini de Notificació”). Les modificacions proposades no s’aplicaran fins que no finalitzi el Termini de Notificació.

No obstant, el Termini de Notificació no s’aplicarà quan ASG estigui subjecte a una obligació legal o reglamentària que li exigeixi modificar les Condicions d’una manera que no li permeti respectar el Termini de Notificació, o bé hagi de modificar excepcionalment les seves Condicions per fer front a un perill imprevist i imminent relacionat amb la defensa d’ASG o els Usuaris Oferents contra el frau, els programes informàtics maliciosos, l’spam, les violacions de seguretat de dades o altres riscos de ciberseguretat.

ASG enviarà la notificació de modificació de les Condicions Particulars a l’adreça de correu electrònic que els Usuaris Oferents hagin indicat en el Formulari . No obstant, si els Usuaris Oferents així ho sol·liciten en el Formulari, la notificació serà enviada a través de missatge SMS al número de telèfon que aquests indiquin.

9 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

9.1. PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ

ASG posa a disposició dels Usuaris Oferents un procediment intern i gratuït per a la resolució de conflictes que puguin sorgir entre els Usuaris Oferents i ASG en el marc del Banc de Terres (el “Procediment de Reclamació”).

El Procediment de Reclamació es basa en els principis de transparència i igualtat de tracte de situacions equivalents, i tractarà les reclamacions de manera proporcionada en relació amb la seva importància i complexitat. ASG posarà tots els seus esforços en atendre la Reclamació en un termini raonable tenint en compte la complexitat de la reclamació.

9.1.1. Motius de Reclamació

El Procediment de Reclamació permetrà als Usuaris Oferents presentar reclamacions directament a ASG, com a operador del Banc de Terres, en relació amb qualsevol de les qüestions llistades a continuació:

    1.  suposat incompliment per part d’ASG del Reglament (UE) 2019/1150 que afecti a l’Usuari Oferent que presenti la reclamació (la “Reclamació” i el “Reclamant”);
    2. problemes tecnològics del Banc de Terres que afectin al Reclamant; o
    3. mesures específiques o conductes d’ASG vinculades al Banc de Terres que afectin al Reclamant.

 

9.1.2. Tramitació de la Reclamació

En cas de conflicte entre els Anunciants i ASG com a operador del Banc de Terres, els Usuaris Oferents poden posar-se en contacte amb ASG a través de la direcció de correu electrònic bancdeterres(arrova)aigues-asg.es per presentar la Reclamació i iniciar el Procediment de Reclamació.

ASG, un cop rebuda la Reclamació, estudiarà el seu contingut i la millor manera de poder trobar una solució amistosa al conflicte plantejat pel Reclamant. En un termini màxim de 15 dies hàbils des de la interposició de la Reclamació, ASG traslladarà al Reclamant la seva posició respecte de la Reclamació mitjançant un correu electrònic i, en funció del seu contingut, proposarà al Reclamant una via per la seva solució de manera amistosa. No obstant, el termini de 15 dies podrà ser incrementat si la complexitat de la Reclamació ho requereix.

Si el Reclamant accepta la solució proposada per ASG la Reclamació quedarà resolta. En cas contrari, ASG pot oferir al Reclamant iniciar un procediment de mediació per intentar resoldre la controvèrsia.

 

9.2. MEDIACIÓ

ASG ofereix la mediació com a via per a la resolució extrajudicial dels conflictes que puguin sorgir entre els Usuaris Oferents i ASG com a operador del Banc de terres, incloent aquelles Reclamacions no resoltes de manera satisfactòria a través del Procediment de Reclamació. A aquests efectes, ASG designa a Anna Llauradó i Sabaté i Elda Michans i Ariño, membres del Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, com a mediadors encarregats d’aquesta tasca.

Per tal d’iniciar una mediació, els Usuaris Oferents podran posar-se en contacte amb ASG a través de la següent adreça de correu electrònic: bancdeterres(arrova)aigues-asg.es.

Per a poder iniciar un procediment de mediació sobre qualsevol aspecte que pugui ser objecte d’un Procediment de Reclamació, serà condició necessària que prèviament l’Usuari Oferent hagi iniciat el Procediment de Reclamació i ASG no hagi resolt la Reclamació de manera satisfactòria per al Reclamant.

ASG no queda obligat a participar en els processos de reclamació que proposin els Usuaris Oferents.

Qualsevol intent d’arribar a un acord a través de la mediació per resoldre una controvèrsia entre l’Anunciant i ASG no afectarà al dret d’ASG i els Usuaris Oferents afectats d’iniciar un procediment judicial en qualsevol moment durant el procediment de mediació o abans o després d’aquest.

 

10. ADREÇA DE CONTACTE

En cas que els Usuaris Oferents tinguin algun dubte sobre aquestes Condicions Particulars o qualsevol comentari sobre el Banc de Terres, es poden dirigir per escrit a la següent direcció:

bancdeterres(arrova)aigues-asg.es