Gestió de finques com a mesura compensatòria al regadiu Segarra-Garrigues

L’ampliació de les Zones d’Especial Protecció de l’Ocells (ZEPA) donis de l’inici del projecte fins a l’any 2009 va suposar la redacció d’un nou Estudi d’Impacte Ambiental amb la seva corresponent Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) per a adaptar el projecte a la nova realitat. La DIA va ser publicada l’any 2010 i va declarar com a desfavorable molts dels regs proposats inicialment en ZEPA.

La DIA també indicava que si l’òrgan competent considerava que el Projecte havia de ser executat per raons imperioses d’interès públic de primer ordre caldria adoptar les mesures compensatòries precises per a mantenir la coherència ecològica global de la Xarxa Natura 2000.

Posteriorment a la DIA de 2010 va haver-hi un Acord de Govern de la Generalitat pel qual es declara que concorren raons imperioses d’interès públic de primer ordre per a la realització del projecte de regadiu i concentració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues i s’aproven mesures compensatòries.

Una d’aquestes mesures és la gestió de finques en ZEPA. Així doncs l’Acord de Govern determina que cal comprar i arrendar fins a un total de 3.400 hectàrees. Actualment només s’estan arrendant.

El volum total d’hectàrees gestionades ha anat augmentant progressivament cada campanya agrícola. Actualment (campanya 2015-2016) estem a les 1.246 ha i per a la següent (2016-2017) es preveu arribar a les 1.980 ha repartides per totes les ZEPA del Sistema Segarra-Garrigues. A continuació es pot observar un gràfic amb l’evolució de les hectàrees gestionades en les diferents ZEPA.

L’objectiu de la gestió de finques és proporcionar als ocells esteparis l’hàbitat idoni com a compensació de la superfície de secà que disminueix a causa del regadiu. Així doncs, els ocells potser tindran menys superfície on nidificarperò de millor qualitat. D’aquesta manera es manté la coherència ecològica global de la Xarxa Natura 2000.

L’hàbitat idoni aconsegueix deixant les finques en guaret per a obtenir la cobertura herbàcia adequada i sobretot, no entrant en l’època de nidificació a cap de les finques gestionades.

En funció del tipus de ZEPA i ocells a protegir es busquen estructures herbàcies diferents:

En els Secans occidentals es busca un recobriment de planta ruderal del 10 – 40% de la superfície durant tot l’any i altures entre 20 – 30 cm tot l’any.
En els Secans orientals tenen com a objectiu el recobriment entre un 25 i 75% de superfície des de l’1 d’abril fins al 31 d’agost amb altures entre 20-40 cm. Un terç de la superfície total d’aquests secans se sembra d’alfals.

Les finques sembrades amb alfals també tenen la consideració de guaret ja que aquest està sembrat a una baixa densitat, ho acompanya molta vegetació espontània i no té finalitats productives sinó estructurals.

Els mecanismes per a aconseguir aquestes cobertures són mitjançant la pastura quan es pot i si no és així, per mitjans mecànics: passant la picadora, llaurant, passant el corró.

Carme Bernat Visa

Directora ambiental