Projecte AUTOMARRIEGO

(16/02/18) Gestió automàtica del reg i fertirriegoen cultius hortofructícoles

En les ultimes dècades s’ha produït una gran expansió del sistema de reg per degoteig en l’agricultura de regadiu espanyola i s’han generat amplis coneixements i eines per a ajustar els regs a les necessitats hídriques d’aquests cultius, així com el desenvolupament d’estratègies de reg eficaços per a ajustar els consums d’aigua a objectius productius maximitzant els beneficis economicos i/o mediambientals. No obstant això, per raons diverses, aquests avanços a penes s’han traslladat a les explotacions comercials, malgrat els creixents problemes de disponibilitat d’aigua de reg de qualitat i de contaminació de sòls i aigües en l’agricultura de regadiu.

La proposta d’aquest Grup Operatiu és treballar en un projecte que permeti la creació d’una eina informàtica que presti assessorament a regants i empreses en la gestió del reg i fertilitzants. Aquesta eina permetrà integrar i aplicar tot el coneixement tecnicocientífic sobre necessitats de reg i fertilització dels cultius que s’ha generat, coneixements agronòmics disponibles, dades climàtiques, ús de sensors i les Tecnologies de la Informació i Comunicació (Tics). Automatitzant tots els resultats obtinguts, permetrà alliberar a l’agricultor de les tasques de programació del reg dedicant-se d’aquesta manera, a tasques més urgents de l’explotació. A més, la formació del regant per a programar els regs usant bé l’àmplia gamma d’informació i eines disponibles pot deixar de ser una barrera perquè els avanços i tecnologies de suport al maneig del reg es traslladin a les explotacions comercials.

ASG participa en aquest projecte.

https://ec.europa.eu/agriculture/