ASG

Esteu aquí

Les possibilitats del Sistema Segarra-Garrigues. Entrevista a Miquel Sacrest, Director General d'ASG

Cada vegada més agricultors veuen al Segarra-Garrigues una alternativa viable i atractiva. Quines opcions se li ofereixen a un "nouvingut" interessat a adquirir o arrendar finques a la zona?

Des d’Aigües del Segarra-Garrigues ens encarreguem de promocionar les futures zones de reg. 

Durant la promoció, a part d’organitzar assemblees conjuntament amb la Comunitat General de Regants i Infraestructures.cat obertes a tots els interessats, també contactem de manera individualitzada amb tots els propietaris de la zona, on  a més de d’informar-los de les particularitats del futur reg a la seva finca (cost, dotació, possibilitat de finançament, assessorament tècnic, etc) els oferim la possibilitat d’incloure la seva parcel·la en una base de dades per tal d'arrendar o vendre la seva explotació. A ASG per altre banda recollim peticions d’arrendament o compra de finques dins del Segarra.Garrigues de pagesos o empreses interessades. Nosaltres senzillament posem en contacte possibles arrendadors o compradors amb arrendataris i venedors.

 

A simple vista, transformar una explotació agrícola de secà a regadiu no sembla tasca senzilla. Quins recursos i serveis posa ASG a disposició del regant per facilitar aquesta transició?

No, no és senzill, implica un canvi de mentalitat molt important a més d’una forta inversió. 

Aigües del Segarra-Garrigues assessora tant tècnicament com sobre finançament per facilitar aquesta transició. A més des d’Aigües del Segarra-Garrigues posem a disposició dels actuals i futurs regants, les nostres finques demostratives on experimentem amb nous cultius, varietats i tècniques per explicar les nostres experiències personals.

 

Com a part dels seus serveis al regant, ASG ofereix assessorament per al projecte de reg interior de la seva finca. Poden utilitzar-se diferents sistemes de reg? Quin és el més habitual?

Si el regant ho sol·licita, Aigües del Segarra-Garrigues el posa en contacte amb els principals instal·ladors de la zona els quals l’hi faran el projecte de reg interior. Des de l’empresa informem de manera particularitzada per cada explotació de reg, les principals característiques tècniques del servei de reg que s’ofereixen. Amb aquestes dades s’indiquen les millors alternatives de com plantejar la xarxa interna de reg.

En quan a tipologies de reg, normalment s’associa la dotació de transformació a reg de cobertura i la dotació de suport a reg localitzat. El reg de suport es calcula per a disposar de pressió suficient per un reg localitzat, i per tant en principi cobreix sobradament les necessitats d’aquest tipus de instal·lació, però a les zones de reg de transformació on la pressió de servei és mes elevada, pots escollir el tipus de reg interior, ja sigui cobertura, localitzat, pivots, o d’altres sistemes.

 

Quant a l'accés al finançament per a aquests projectes, ¿de quina manera acompanya ASG a l'agricultor que vulgui abordar aquesta transformació de secà a regadiu o millorar el regadiu ja existent?

Aigües del Segarra-Garrigues ha negociat amb la majoria de bancs implantats a l’àrea del Segarra-Garrigues, i ha pactat línies de crèdit especifiques per tal de facilitar la futura inversió dels nous regants.

 

Quines classes de cultius de regadiu són les més recomanables al Segarra-Garrigues?

Per respondre aquesta pregunta jo establiria 3 zones ben diferenciades dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues. A grans trets aquestes són la zona nord des de Ponts a Tàrrega, la zona central de Tàrrega a Les Borges Blanques i la zona sud de Les Borges Blanques a la Granja d’Escarp.

Al nord la climatologia és mes freda i amb una precipitació una mica mes elevada que al sud, això suposa una diferència importantíssima a l’hora de determinar els cultius a cada zona.

Al nord s’ha de tendir a dobles cultius en aquells pagesos que no volen renunciar al cereal. Consisteix en combinar el cereal amb una segona collita d’estiu com panís de cicle curt, bròculi, etc. Fora de la doble collita, s’adapta molt be el panís de cicle llarg, tot i que està condicionat a uns preus molt oscil·lants i no sempre favorables. En aquesta zona, una bona opció es la poma de mitja alçada, el pistatxo o l’ametller en zones on les gelades son una mica mes tardanes.

Al sud el pes se l’endú la fruita dolça com préssec, nectarina, platarina i paraguaio. Altres cultius que és poden fer son el panís, la pera i la poma i a les zones mes altes olivera i ametller.

La zona central és una situació intermèdia, tot i que hi ha un cultiu que tira molt fort com la vinya. Aquesta zona també és excel·lent per l’ametller, l’olivera, el pistatxo i el noguer.

Cal a mes destacar que a quasi totes les zones existeixen experiències d’hortícoles i planter molt interessants.

 

Gràcies a un acord dels agricultors amb l'empresa Borges, aquest any s'ha introduït per primera vegada en les terres del Segarra-Garrigues un dels cultius més rendibles a dia d'avui, el del pistatxo. Quant poden augmentar la productivitat i el valor de les finques dedicades a aquest cultiu?

Ja fa varis anys que el pistatxo està entrant al Segarra-Garrigues, ja que es tracta d’un cultiu amb molt bona perspectiva, tot i que te l’inconvenient de que tarda entre 5 i 7 anys per començar a produir a ple rendiment. Per contra és un cultiu que després te una vida de quasi 50 anys.

L’empresa Borges està apostant clarament pel pistatxo, tant tècnicament com amb inversió, i està dinamitzant el seu cultiu oferint finançament als regants que ho sol·liciten per tal de mitigar l’efecte d’aquests primers anys sense producció després de realitzar una important inversió. Amb aquest ajut s’espera que el cultiu del pistatxo dins de Segarra-Garrigues s’incrementi molt substancialment, ja que la seva adaptació a la zona és immillorable. 

 

És possible la doble collita en les explotacions del Segarra-Garrigues? Què cultius són els més adequats per a això?

Si és possible, ara be, cal estudiar a fons diferents alternatives ja que l’encaix de dos cultius en un any no es fàcil. 

Hi ha experiències amb diversos combinacions de cultius, tal com ja he comentat una de les possibilitats es combinar el cereal d’hivern amb un cultiu de cicle curt a l’estiu. Un de les millors combinacions es la civada per empacar o ensitjar que es recull entre el 5 i el 10 de juny amb panís de cicle curt 500. D’altres combinacions són ordi o blat combinat amb panís 300 o 400 depenent de la zona, mill, soja, gisarol o bròculi.

 

Quines amenaces existeixen per a les collites del Segarra-Garrigues? Quines mesures s'estan prenent al respecte?

El sector agrícola en general està exposat a moltes amenaces de diferent índole i el Segarra-Garrigues no n’és una excepció. Us en esmento unes quantes que considero que tenen mes incidència o que poden tenir-ne mes. 

 

 • L’elevada edat dels propietaris dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues, és un factor clarament negatiu de cara al desenvolupament del projecte
 • La variabilitat dels preus de venda dels productes agrícoles és una altre factor que afecta tot el sector agrícola. La incertesa en quant a ingressos per part dels productors agrícoles és un clar fre al desenvolupament del sector
 • La qualitat de l’aigua dels nostres rius també es un problema, cada dia tenim mes espècies invasores, les quals ja són actualment un problema però poden esdevenir un problema enorme futur en la qualitat del servei. 
 • Per altra banda cal recordar que vivim a la conca mediterrània i que la característica mes comú és la variabilitat del seu règim pluviomètric. En aquesta zona és repeteixen períodes de sequera extrema, i aquests ens afectaran tard o aviat, el que comportarà el racionament de l’aigua en algunes de les campanyes futures.
 • La comptabilització del reg amb el medi ambient és un factor complexa. Cal solucions imaginatives a fi i efecte de compatibilitzar ambdues àrees que permetin l’avanç del projecte sense posar-lo en perill.
 • Per últim cal esmentar un aspecte molt important el qual és el canvi climàtic. El canvi climàtic esdevé un camí on tots estem immersos d’efectes imprevisible. Caldrà anar adaptant-se a la nova realitat en funció dels nous escenaris que es vagin presentant.

 

La majoria d’amenaces les lluitem disposant de tècnics en moltes matèries que poden des d’optimitzar el cost elèctric, estudiar les millors solucions de cara a vèncer la baixa qualitat de l’aigua, assessorar sobre els cultius que es desenvolupen a les finques demostratives o estudiar canals de comercialització dels productes agraris. Un altre manera de lluitar contra la realitat de l’edat dels propietaris es el banc de terres que abans he comentat. Per altre banda Aigües del Segarra-Garrigues disposa d’un potent departament de medi ambient per tractar de compatibilitzar de la millor manera, el reg amb el respecte amb el medi ambient, així com per desenvolupar de la manera mes òptima les mesures correctores que ens marca la declaració d’impacte ambiental.

Respecte al canvi climàtic crec que el Sistema Segarra-Garrigues suposa un petit gra de sorra que pot ajudar a pal·liar els seus efectes. ASG per tal d’estar al dia, participa a les reunions de l’oficina catalana del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya on s’estudien els seus efectes en el nostre entorn i on es proposen polítiques de lluita.

 

El projecte Segarra-Garrigues ha de portar el regadiu a més de 70.000 hectàrees de cultiu. Quines tecnologies avançades fan possible monitoritzar i donar servei a tantes finques?

El Sistema Segarra-Garrigues es tracta d’una xarxa de reg pressuritzada on s’incorpora l’última tecnologia del sector. L’operació de la xarxa està centralitzada al centre de control que tenim a la nostre seu de Tàrrega. Des d’aquest centre podem engegar i aturar bombes, obrir i tancar vàlvules, connectar i desconnectar quadres elèctrics així com saber totes les dades de les estacions de bombament tant a nivell hidràulic com elèctric, saber el nivells de les basses, conèixer les lectures dels comptadors, entre d’altres.

El centre de control ens permet un maneig eficient de la xarxa i donar un millor servei al regant.

 

A més de ser un projecte hidràulic revolucionari, el més important d'aquestes característiques a Catalunya, el Sistema Segarra Garrigues suposa també una aposta clara per l'agricultura de precisió, que posa les noves tecnologies de la informació al servei de l'agricultor. Quins avantatges té aquest "nou agricultor" respecte a un agricultor tradicional?

L'agricultura de precisió ja és una pràctica que es desenvolupa encara que tímidament dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues. L’ús de l’agricultura de precisió permet gestionar els cultius tenint en compte la gran variabilitat de factors que li afecten dins d’una mateixa parcel·la (com son fertilitat del sol, capacitat de retenció d’aigua a cada zona, atacs de plagues, etc). D’aquesta manera aquesta tècnica permet tenir els cultius en estat òptim a tota la seva extensió optimitzant els recursos.

El problema que ens trobem és en la grandària mitjana de les explotacions dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues, aquestes son majoritàriament petites, i l’aplicació d’aquesta tècnica en parcel·les petites és molt costosa. 

Afegeix comentari

Cos de la noticia: 

Cada vegada més agricultors veuen al Segarra-Garrigues una alternativa viable i atractiva. Quines opcions se li ofereixen a un "nouvingut" interessat a adquirir o arrendar finques a la zona?

Des d’Aigües del Segarra-Garrigues ens encarreguem de promocionar les futures zones de reg. 

Durant la promoció, a part d’organitzar assemblees conjuntament amb la Comunitat General de Regants i Infraestructures.cat obertes a tots els interessats, també contactem de manera individualitzada amb tots els propietaris de la zona, on  a més de d’informar-los de les particularitats del futur reg a la seva finca (cost, dotació, possibilitat de finançament, assessorament tècnic, etc) els oferim la possibilitat d’incloure la seva parcel·la en una base de dades per tal d'arrendar o vendre la seva explotació. A ASG per altre banda recollim peticions d’arrendament o compra de finques dins del Segarra.Garrigues de pagesos o empreses interessades. Nosaltres senzillament posem en contacte possibles arrendadors o compradors amb arrendataris i venedors.

 

A simple vista, transformar una explotació agrícola de secà a regadiu no sembla tasca senzilla. Quins recursos i serveis posa ASG a disposició del regant per facilitar aquesta transició?

No, no és senzill, implica un canvi de mentalitat molt important a més d’una forta inversió. 

Aigües del Segarra-Garrigues assessora tant tècnicament com sobre finançament per facilitar aquesta transició. A més des d’Aigües del Segarra-Garrigues posem a disposició dels actuals i futurs regants, les nostres finques demostratives on experimentem amb nous cultius, varietats i tècniques per explicar les nostres experiències personals.

 

Com a part dels seus serveis al regant, ASG ofereix assessorament per al projecte de reg interior de la seva finca. Poden utilitzar-se diferents sistemes de reg? Quin és el més habitual?

Si el regant ho sol·licita, Aigües del Segarra-Garrigues el posa en contacte amb els principals instal·ladors de la zona els quals l’hi faran el projecte de reg interior. Des de l’empresa informem de manera particularitzada per cada explotació de reg, les principals característiques tècniques del servei de reg que s’ofereixen. Amb aquestes dades s’indiquen les millors alternatives de com plantejar la xarxa interna de reg.

En quan a tipologies de reg, normalment s’associa la dotació de transformació a reg de cobertura i la dotació de suport a reg localitzat. El reg de suport es calcula per a disposar de pressió suficient per un reg localitzat, i per tant en principi cobreix sobradament les necessitats d’aquest tipus de instal·lació, però a les zones de reg de transformació on la pressió de servei és mes elevada, pots escollir el tipus de reg interior, ja sigui cobertura, localitzat, pivots, o d’altres sistemes.

 

Quant a l'accés al finançament per a aquests projectes, ¿de quina manera acompanya ASG a l'agricultor que vulgui abordar aquesta transformació de secà a regadiu o millorar el regadiu ja existent?

Aigües del Segarra-Garrigues ha negociat amb la majoria de bancs implantats a l’àrea del Segarra-Garrigues, i ha pactat línies de crèdit especifiques per tal de facilitar la futura inversió dels nous regants.

 

Quines classes de cultius de regadiu són les més recomanables al Segarra-Garrigues?

Per respondre aquesta pregunta jo establiria 3 zones ben diferenciades dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues. A grans trets aquestes són la zona nord des de Ponts a Tàrrega, la zona central de Tàrrega a Les Borges Blanques i la zona sud de Les Borges Blanques a la Granja d’Escarp.

Al nord la climatologia és mes freda i amb una precipitació una mica mes elevada que al sud, això suposa una diferència importantíssima a l’hora de determinar els cultius a cada zona.

Al nord s’ha de tendir a dobles cultius en aquells pagesos que no volen renunciar al cereal. Consisteix en combinar el cereal amb una segona collita d’estiu com panís de cicle curt, bròculi, etc. Fora de la doble collita, s’adapta molt be el panís de cicle llarg, tot i que està condicionat a uns preus molt oscil·lants i no sempre favorables. En aquesta zona, una bona opció es la poma de mitja alçada, el pistatxo o l’ametller en zones on les gelades son una mica mes tardanes.

Al sud el pes se l’endú la fruita dolça com préssec, nectarina, platarina i paraguaio. Altres cultius que és poden fer son el panís, la pera i la poma i a les zones mes altes olivera i ametller.

La zona central és una situació intermèdia, tot i que hi ha un cultiu que tira molt fort com la vinya. Aquesta zona també és excel·lent per l’ametller, l’olivera, el pistatxo i el noguer.

Cal a mes destacar que a quasi totes les zones existeixen experiències d’hortícoles i planter molt interessants.

 

Gràcies a un acord dels agricultors amb l'empresa Borges, aquest any s'ha introduït per primera vegada en les terres del Segarra-Garrigues un dels cultius més rendibles a dia d'avui, el del pistatxo. Quant poden augmentar la productivitat i el valor de les finques dedicades a aquest cultiu?

Ja fa varis anys que el pistatxo està entrant al Segarra-Garrigues, ja que es tracta d’un cultiu amb molt bona perspectiva, tot i que te l’inconvenient de que tarda entre 5 i 7 anys per començar a produir a ple rendiment. Per contra és un cultiu que després te una vida de quasi 50 anys.

L’empresa Borges està apostant clarament pel pistatxo, tant tècnicament com amb inversió, i està dinamitzant el seu cultiu oferint finançament als regants que ho sol·liciten per tal de mitigar l’efecte d’aquests primers anys sense producció després de realitzar una important inversió. Amb aquest ajut s’espera que el cultiu del pistatxo dins de Segarra-Garrigues s’incrementi molt substancialment, ja que la seva adaptació a la zona és immillorable. 

 

És possible la doble collita en les explotacions del Segarra-Garrigues? Què cultius són els més adequats per a això?

Si és possible, ara be, cal estudiar a fons diferents alternatives ja que l’encaix de dos cultius en un any no es fàcil. 

Hi ha experiències amb diversos combinacions de cultius, tal com ja he comentat una de les possibilitats es combinar el cereal d’hivern amb un cultiu de cicle curt a l’estiu. Un de les millors combinacions es la civada per empacar o ensitjar que es recull entre el 5 i el 10 de juny amb panís de cicle curt 500. D’altres combinacions són ordi o blat combinat amb panís 300 o 400 depenent de la zona, mill, soja, gisarol o bròculi.

 

Quines amenaces existeixen per a les collites del Segarra-Garrigues? Quines mesures s'estan prenent al respecte?

El sector agrícola en general està exposat a moltes amenaces de diferent índole i el Segarra-Garrigues no n’és una excepció. Us en esmento unes quantes que considero que tenen mes incidència o que poden tenir-ne mes. 

 

 • L’elevada edat dels propietaris dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues, és un factor clarament negatiu de cara al desenvolupament del projecte
 • La variabilitat dels preus de venda dels productes agrícoles és una altre factor que afecta tot el sector agrícola. La incertesa en quant a ingressos per part dels productors agrícoles és un clar fre al desenvolupament del sector
 • La qualitat de l’aigua dels nostres rius també es un problema, cada dia tenim mes espècies invasores, les quals ja són actualment un problema però poden esdevenir un problema enorme futur en la qualitat del servei. 
 • Per altra banda cal recordar que vivim a la conca mediterrània i que la característica mes comú és la variabilitat del seu règim pluviomètric. En aquesta zona és repeteixen períodes de sequera extrema, i aquests ens afectaran tard o aviat, el que comportarà el racionament de l’aigua en algunes de les campanyes futures.
 • La comptabilització del reg amb el medi ambient és un factor complexa. Cal solucions imaginatives a fi i efecte de compatibilitzar ambdues àrees que permetin l’avanç del projecte sense posar-lo en perill.
 • Per últim cal esmentar un aspecte molt important el qual és el canvi climàtic. El canvi climàtic esdevé un camí on tots estem immersos d’efectes imprevisible. Caldrà anar adaptant-se a la nova realitat en funció dels nous escenaris que es vagin presentant.

 

La majoria d’amenaces les lluitem disposant de tècnics en moltes matèries que poden des d’optimitzar el cost elèctric, estudiar les millors solucions de cara a vèncer la baixa qualitat de l’aigua, assessorar sobre els cultius que es desenvolupen a les finques demostratives o estudiar canals de comercialització dels productes agraris. Un altre manera de lluitar contra la realitat de l’edat dels propietaris es el banc de terres que abans he comentat. Per altre banda Aigües del Segarra-Garrigues disposa d’un potent departament de medi ambient per tractar de compatibilitzar de la millor manera, el reg amb el respecte amb el medi ambient, així com per desenvolupar de la manera mes òptima les mesures correctores que ens marca la declaració d’impacte ambiental.

Respecte al canvi climàtic crec que el Sistema Segarra-Garrigues suposa un petit gra de sorra que pot ajudar a pal·liar els seus efectes. ASG per tal d’estar al dia, participa a les reunions de l’oficina catalana del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya on s’estudien els seus efectes en el nostre entorn i on es proposen polítiques de lluita.

 

El projecte Segarra-Garrigues ha de portar el regadiu a més de 70.000 hectàrees de cultiu. Quines tecnologies avançades fan possible monitoritzar i donar servei a tantes finques?

El Sistema Segarra-Garrigues es tracta d’una xarxa de reg pressuritzada on s’incorpora l’última tecnologia del sector. L’operació de la xarxa està centralitzada al centre de control que tenim a la nostre seu de Tàrrega. Des d’aquest centre podem engegar i aturar bombes, obrir i tancar vàlvules, connectar i desconnectar quadres elèctrics així com saber totes les dades de les estacions de bombament tant a nivell hidràulic com elèctric, saber el nivells de les basses, conèixer les lectures dels comptadors, entre d’altres.

El centre de control ens permet un maneig eficient de la xarxa i donar un millor servei al regant.

 

A més de ser un projecte hidràulic revolucionari, el més important d'aquestes característiques a Catalunya, el Sistema Segarra Garrigues suposa també una aposta clara per l'agricultura de precisió, que posa les noves tecnologies de la informació al servei de l'agricultor. Quins avantatges té aquest "nou agricultor" respecte a un agricultor tradicional?

L'agricultura de precisió ja és una pràctica que es desenvolupa encara que tímidament dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues. L’ús de l’agricultura de precisió permet gestionar els cultius tenint en compte la gran variabilitat de factors que li afecten dins d’una mateixa parcel·la (com son fertilitat del sol, capacitat de retenció d’aigua a cada zona, atacs de plagues, etc). D’aquesta manera aquesta tècnica permet tenir els cultius en estat òptim a tota la seva extensió optimitzant els recursos.

El problema que ens trobem és en la grandària mitjana de les explotacions dins de l’àmbit del Segarra-Garrigues, aquestes son majoritàriament petites, i l’aplicació d’aquesta tècnica en parcel·les petites és molt costosa. 

Categoria:

Imatge: 

Agricultura