En aquelles zones on no és d’aplicació la Llei Òmnibus, la Tarifa de Servei és de 3.100 euros/hectàrea per una dotació de 6.500 m3/ha, i 1.550 euros/hectàrea per dotacions de 3.500 i 1.500 m3/ha, durant la primera campanya de reg. A partir de la segona campanya aquest cost s’incrementa en un 10%, un 20% i fins un 30% en les respectives campanyes.

En les zones on és d’aplicació la Llei Òmnibus existeix la possibilitat de pagar una part d’aquest import executant part de l’obra de la xarxa terciària.