ASG

Esteu aquí

Gestió de finques com a mesura compensatòria del regadiu Segarra-Garrigues

L’ampliació de les Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) des de l’inici del projecte fins a l’any 2009 va suposar la redacció d’un nou Estudi d’Impacte Ambiental amb la seva corresponent Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) per adaptar el projecte a la nova realitat. La DIA fou publicada l’any 2010 i va declarar com a desfavorable molts dels regs proposats inicialment en ZEPA. 

La DIA també indicava que si l’òrgan competent considerava que el Projecte havia de ser executat per raons imperioses d’interès públic de primer ordre caldria adoptar les mesures compensatòries necessàries per mantenir la coherència ecològica global de la Xarxa Natura 2000.

Posteriorment a la DIA del 2010 hi hagué un Acord de Govern de la Generalitat pel qual es declara que concorren raons imperioses d’interès públic de primer ordre per a la realització del projecte de regadiu i concentració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues i se n’aproven mesures compensatòries.

Una d’aquestes mesures és la gestió de finques en ZEPA. Així doncs l’Acord de Govern determina que cal comprar i arrendar fins a un total de 3.400 hectàrees. Actualment només s’estan arrendant.

El volum total d’hectàrees gestionades ha anat augmentat progressivament cada campanya agrícola. Actualment (campanya 2015-2016) estem a les 1.246 ha i per la següent (2016-2017) es preveu arribar a les 1.980 ha repartides per totes les ZEPA del Sistema Segarra-Garrigues . A continuació es pot observar un gràfic amb l’evolució de les hectàrees gestionades en les diferents ZEPA. 

L’objectiu de la gestió de finques es proporcionar a les aus estepàries l’hàbitat idoni com a compensació de la superfície de secà que disminueix a causa del regadiu. Així doncs, les aus potser tindran menys superfície on nidificar però de millor qualitat. D’aquesta manera es manté la coherència ecològica global de la Xarxa Natura 2000.

L’hàbitat idoni s’aconsegueix deixant les finques en guaret per tal d’obtenir la cobertura herbàcia adequada i sobretot, no entrant en l’època de nidificació a cap de les finques gestionades. 

En funció del tipus de ZEPA i aus a protegir es busquen estructures herbàcies diferents:

  • Als Secans Occidentals es busca un recobriment de planta ruderal del 10 – 40% de la superfície durant tot l’any i alçades entre 20 – 30 cm tot l’any.
  • Als Secans Orientals tenen com a objectiu el recobriment entre un 25 i 75 % de superfície des de l’1 d’abril fins al 31 d’agost amb alçades entre 20-40 cm. Un terç de la superfície total d’aquests secans es sembra d’alfals.

Les finques sembrades amb alfals també tenen la consideració de guaret ja que aquest està sembrat a una baixa densitat, l’acompanya molta vegetació espontània i no té finalitats productives sinó estructurals.

Els mecanismes per assolir aquestes cobertures són mitjançant la pastura quan es pot i si no és així, per mitjans mecànics: passant la picadora, llaurant, corronant.

 

Carme Bernat i Visa

Directora Ambiental

 

Afegeix comentari

Cos de la noticia: 

L’ampliació de les Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) des de l’inici del projecte fins a l’any 2009 va suposar la redacció d’un nou Estudi d’Impacte Ambiental amb la seva corresponent Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) per adaptar el projecte a la nova realitat. La DIA fou publicada l’any 2010 i va declarar com a desfavorable molts dels regs proposats inicialment en ZEPA. 

La DIA també indicava que si l’òrgan competent considerava que el Projecte havia de ser executat per raons imperioses d’interès públic de primer ordre caldria adoptar les mesures compensatòries necessàries per mantenir la coherència ecològica global de la Xarxa Natura 2000.

Posteriorment a la DIA del 2010 hi hagué un Acord de Govern de la Generalitat pel qual es declara que concorren raons imperioses d’interès públic de primer ordre per a la realització del projecte de regadiu i concentració parcel·lària del canal Segarra-Garrigues i se n’aproven mesures compensatòries.

Una d’aquestes mesures és la gestió de finques en ZEPA. Així doncs l’Acord de Govern determina que cal comprar i arrendar fins a un total de 3.400 hectàrees. Actualment només s’estan arrendant.

El volum total d’hectàrees gestionades ha anat augmentat progressivament cada campanya agrícola. Actualment (campanya 2015-2016) estem a les 1.246 ha i per la següent (2016-2017) es preveu arribar a les 1.980 ha repartides per totes les ZEPA del Sistema Segarra-Garrigues . A continuació es pot observar un gràfic amb l’evolució de les hectàrees gestionades en les diferents ZEPA. 

L’objectiu de la gestió de finques es proporcionar a les aus estepàries l’hàbitat idoni com a compensació de la superfície de secà que disminueix a causa del regadiu. Així doncs, les aus potser tindran menys superfície on nidificar però de millor qualitat. D’aquesta manera es manté la coherència ecològica global de la Xarxa Natura 2000.

L’hàbitat idoni s’aconsegueix deixant les finques en guaret per tal d’obtenir la cobertura herbàcia adequada i sobretot, no entrant en l’època de nidificació a cap de les finques gestionades. 

En funció del tipus de ZEPA i aus a protegir es busquen estructures herbàcies diferents:

  • Als Secans Occidentals es busca un recobriment de planta ruderal del 10 – 40% de la superfície durant tot l’any i alçades entre 20 – 30 cm tot l’any.
  • Als Secans Orientals tenen com a objectiu el recobriment entre un 25 i 75 % de superfície des de l’1 d’abril fins al 31 d’agost amb alçades entre 20-40 cm. Un terç de la superfície total d’aquests secans es sembra d’alfals.

Les finques sembrades amb alfals també tenen la consideració de guaret ja que aquest està sembrat a una baixa densitat, l’acompanya molta vegetació espontània i no té finalitats productives sinó estructurals.

Els mecanismes per assolir aquestes cobertures són mitjançant la pastura quan es pot i si no és així, per mitjans mecànics: passant la picadora, llaurant, corronant.

 

Carme Bernat i Visa

Directora Ambiental

 

Categoria:

Imatge: